Абітурієнту

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір на освітні програми:

  • «Археологія та преісторія» (освітній рівень «бакалавр»)
  • «Археологія» (освітній рівень «магістр»)
  • «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітній рівень «бакалавр», та «магістр», денна форма навчання)

Освітня програма «Археологія та преісторія» має на меті навчити студентів у світі старожитностей бачити об'єкт для вивчення господарства, побуту, культури, історії народів, які жили в минулому. Та основу для таких реконструкції складають насамперед високоякісне виконання польових археологічних робіт (розвідок та розкопок), а також первинне упорядкування археологічного матеріалу. Тож чимала увага приділено саме цим дослідним циклам. Адекватне розуміння історії саме матеріальної культури неможливе без достатньо ґрунтовного ознайомлення з основними віхами історії людства. Тож опанування суто археологічних дисциплін в пропонованій програмі органічно поєднане з отриманням базових знань щодо історії України та Світу. Оскільки основною формою ознайомлення широкої публіки із здобутками археології є музеї, то цілком логічною є присутність в цій освітній програмі чималого музеєзнавчого блоку. Студенти вивчають історію, теорію, музейне джерелознавство, наукову методику, організацію роботи (науково-фондової, експозиційної, культурно-освітньої) музеїв різних типів і профілів, зміст і засади музейного будівництва. В якості лекторів до викладання певних дисциплін традиційно запрошуються представники провідних фахових установ України та Світу.

Обов’язкова частина підготовки магістрів освітньої програми «Археологія» передбачає вивчення різноманітних проблем класичної археології, теоретичної антропології, музеєзнавства. Студенти отримують та вдосконалять навички фіксації та класифікації археологічних джерел, проведення історичних та соціально-економічних реконструкцій за археологічними джерелами, використання сучасних інформаційних технологій в археологічних дослідженнях тощо. Запропоновані студентам на вільний вибір окремі дисципліни дають можливість поглибити свої знання з окремих методів археологічних досліджень, технологій давніх виробництв, антропогенезу, археологічного музеєзнавства, церковної археології, археології Києва та його околиць, історії військової справи Східної Європи у давнину та середньовіччі, історії та археології слов’ян і кочовиків та ін.

 

В основу підготовки бакалаврів освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавство» покладено вивчення сучасної теорії та практики музейної роботи, а також міждисциплінарні практичні курси, що спрямовані на побудову музею як соціокультурного інституту та комунікативного майданчика, орієнтованого на інклюзивну роботу із максимально широкою аудиторією. Тож бакалаврська програма передбачає також вивчення новітніх інформаційних і комунікативних технологій, сучасних тенденцій в діяльності музейних та пам’яткоохоронних закладів. Чималий блок складають дисципліни, присвячені історії пам’яткоохоронної справи, питанням збереження та охорони культурної спадщини в законодавстві України і світу, туристичному потенціалу українських пам’яток природи, історії, культури тощо, їх популяризації та ін. Переважна більшість курсів має у структурі значний обсяг практичних занять, покликаних сформувати навички та вміння, що є базовими для подальшої діяльності за фахом.

Навчання магістрів музеєзнавства, пам’яткознавства базується на тому, що у студента мають сформуватись не тільки знання про специфіку функціонування музейних та пам’яткоохоронних закладів та досвід провідних установ України та світу, але й необхідні професійні навички. Орієнтованість навчання за програмою саме на практичні аспекти діяльності у цих сферах засвідчена значною кількістю практичних занять в навчальному плані та проходженням музейної практики. Передбачається всебічна підготовка фахівців для музейних та пам’яткоохоронних установ, які можуть на високому професійному рівні вирішувати задачі практичного та аналітичного характеру. Дисципліни освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавства» дають знання, вміння та навички з проблем охорони, обліку та збереження музейних колекцій, музейної педагогіки та освітньої діяльності, проектування та архітектурно-художнього оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, дослідницької роботи в музейних та пам’яткоохоронних закладах, музеєфікації об'єктів природної та культурно-історичної спадщини, правових аспектів охорони культурної спадщини, а також музейного менеджменту, маркетингу, дизайну, реклами і PR тощо.

Спеціальність 032 "Історія та археологія" освітня програма "Археологія та преісторія"
oсвітній рівень "Бакалавр"

Спеціальність 032 "Історія та археологія" освітня програма "Археологія"
освітній рівень "Магістр"

Спеціальність 027 "Музеєзнавство та пам'яткознавство" oсвітній рівень "Бакалавр"

Спеціальність 027 "Музеєзнавство та пам'яткознавство" освітній рівень "Магістр"