Державна реєстрація археологічних об’єктів

Шидловський П.С.

 • ОС "бакалавр"
 • Назва дисципліни: Державна реєстрація археологічних об’єктів.
 • Викладач: Шидловський Павло Сергійович
 • Кафедра: кафедра археології та музеєзнавства
 • Кількість годин: 
  • Лекції – 30;
  • Практичні/семінарські – 14;
  • Самостійна робота – 76.
  • Разом – 4 кредити ЄКТС. 
 • Форма контролю: залік
 • Актуальність дисципліни, практичне застосування:

Державна реєстрація об’єктів археології – необхідна складова процесу збереження культурної спадщини країни. Збереження пам’яток археології для майбутніх поколінь розглядається в сучасному світі як один з найважливіших напрямків глобальної культурної політики, як невід’ємна норма при вирішенні будь-яких завдань сучасного розвитку. Всі цивілізовані держави намагаються забезпечити фізичну збереженість пам’яток історії, археології та монументального мистецтва на своїй території, виходячи з того, що культурна спадщина – матеріалізована історія країни, свідчення культурного багатства і глибини національної історичної пам’яті.

Предметом курсу «Державна реєстрація археологічних об’єктів» є вивчення нормативної бази та системи реєстрації об’єктів культурної спадщини в сучасній Українській державі. В курсі розглядаються: законодавча база України, на основі якої здійснюється охорона пам’яток культурної спадщини, та організаційна структура державних, наукових та громадських організацій, що забезпечують охорону, збереження та використання пам’яток. Висвітлюється історія розвитку пам’яткоохоронного законодавства в Україні, аналізуються загальнодержавні закони та кодекси, які регулюють сферу охорони пам’яток, Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини», вивчається структура органів виконавчої влади, в повноваження яких входить забезпечення охорони пам’яток, розглядається діяльність наукових та громадських організацій, порівнюється вітчизняна система з міжнародним досвідом охорони культурної спадщини. Практична частина курсу присвячена вивченню методик складання охоронної документації на пам’ятки археології, паспортизації пам’яток, грошової оцінки археологічних об’єктів, створення облікової картки та акту технічного стану на нерухомі пам’ятки культурної спадщини України.

Міждисциплінарні зв’язки: Нормативна навчальна дисципліна «Державна реєстрація археологічних об’єктів» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр археології» і безпосередньо пов’язана з дисциплінами «Археологічні фонди України», «Фіксація археологічних джерел», «Музеєзнавство».

 • Структура дисципліни включає 2 блоки: 

1. Правові аспекти державної реєстрації археологічних пам’яток

- Основні поняття: об’єкт культурної спадщини, пам’ятка археології, державна реєстрація, система охорони культурної спадщини тощо;

- Законодавство України щодо забезпечення державної реєстрації пам’яток археології: Закон України про охорону культурної спадщини; Закон України про охорону археологічної спадщини;

- Конституція України та Земельний кодекс про охорону пам’яток; Державний реєстр нерухомої спадщини України;

- Підзаконні акти та постанови Кабінету Міністрів України щодо реєстрації пам’яток археології.

2. Процес державної реєстрації пам’яток археології

- облікова документація на пам’ятку археології: облікова картка, акт технічного стану, акт про руйнацію, паспорт археологічної пам’ятки;

- документація, щодо використання пам’ятки археології: погодження, охоронний договір;

- Проведення натурних досліджень з метою створення облікової документації на пам’ятку археології; права та обов’язки дослідника археологічної спадщини та представника органу охорони культурної спадщини;

- Повноваження органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини; ведення реєстрів пам’яток нерухомої спадщини України;

- Методика грошової оцінки пам’ятки археології та порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- Проблеми державної реєстрації пам’яток археології: необхідність археологічної та екологічної експертиз при зміні історичного ландшафту та системи господарювання. Зарубіжний досвід ведення державних реєстрів пам’яток.