Археологічна типологія та класифікація

Терпиловський Р.В.

 • Назва дисципліни: Археологічна типологія та класифікація
 • Викладач: Терпиловський Ростислав Всеволодович
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства
 • Кількість годин: 
  • Разом – 4 кредити ЄКТС
 • Форма контролю: іспит
 • Програма:
 • Тема 1. Вступ. Історіографія.
  Актуальність та ступінь наукової розробленості теми, огляд літератури. Місце курсу в системі підготовки магістрів-археологів. Принципи, методи і форми вивчення матеріалу. Мета і завдання курсу. Поняття «класифікація», «тип та типологія», «археологічна культура», «емпіричний підхід», «формалізовано-статистичні методи», «абсолютна та відносна хронологія», «археологічна періодизація», «кореляція», «синхронізація», «діахронізація», «хронологічний індикатор».
  Розробка системи «трьох віків» К. Томсеном і Й. Ворсо. Типологічний метод та періодизації О. Монтеліуса та С. Мюллера. Розробка питань археологічної типології та періодизації у ХХ ст.
 • Тема 2. Періодизація. Основи хронології та процедура хронологізації.
  Періодизація, хронологія, систематика. «Технологічна періодизація». Проблема самостійності та універсальності археологічної періодизації. Місце абсолютних та відносних дат у процедурі археологічного дослідження.
  Річ – хронологічний індикатор. «Вузькі» та «широкі» дати. Час функціонування могильника.
  Методи діахронізації: стратиграфічний, типологічний та ін. Методи синхронізації: датування за імпортами та впливами, зустрічне та перехресне датування тощо. Методи «вудки, лассо та доміно».
 • Тема 3. Перехід до абсолютної хронології.
  Писемна база абсолютної хронології. Методи природничих наук: дендрохронологічний, археомагнітний та ін. Радіовуглецева революція і криза археологічної хронології. Калібрована шкала. Сучасні проблеми археологічного датування.
 • Тема 4. Загальні принципи типології та класифікації .
  Основні принципи опису археологічного матеріалу.Ознака безперервна і дискретна. Основні принципи типології та класифікації. Види класифікацій. Ієрархічна класифікація.
 • Тема 5. Археологічна культура. Визначення понять «культура», «тип пам’яток», «археологічна культура» тощо. Підходи Ю.М. Захарука, В.Ф. Генінга, Л.С. Клейна та ін. до змісту поняття «археологічна культура». Специфіка визначення археологічних культур різних періодів.
 • Тема 6. Проблеми періодизації археологічних пам’яток України.  Хронологія і періодизація кам’яной доби. Хронологія і періодизація доби енеоліту-бронзи. Хронологія і періодизація раннього залізного віку. Хронологія і періодизація середньовічних пам’яток.
 • Тема 7. Основні типологічні схеми для аналізу крем’яного інвентаря. Методи культурно-хронологічної класифікації крем’яного інвентаря Ф. Борда, В.М. Гладиліна, Л.Л. Залізняка, Д.Ю. Нужного та ін. Визначення функціонального призначення різних категорій крем’яного інвентаря. Кам’яні знаряддя праці як культуровизначальний фактор та джерело історичної інформації.
 • Тема 8. Основні типологічні схеми для аналізу кераміки та знарядь праці. Підходи різних дослідників до класифікації та типології кераміки як найбільш масового археологічного матеріалу. Класифікація кераміки (категорії, форми, орнамент та склад глиняної маси). Семантичний аналіз орнаментальних мотивів. Кераміка як культуровизначальний фактор. Підходи різних дослідників до класифікації та типології знарядь праці. Визначення функціонального призначення: трасологія, етнографічні дані тощо. Матеріал, категорії, форма та ін. Тенденції розвитку основних типів знарядь праці протягом доби бронзи – середньовіччя.
 • Тема 9. Основні типологічні схеми для аналізу прикрас та зброї. 
  Підходи різних дослідників до класифікації та типології прикрас та зброї. Трасологія, етнографічні дані тощо. Матеріал, категорії, форма та ін. Тенденції розвитку основних типів зброї протягом доби бронзи – середньовіччя. Прикраси (фібули, пряжки, намисто та ін.) як хронологічний індикатор.
 • Тема 10. Основні типологічні схеми для аналізу поховального обряду.
  Класифікація поховального обряду (кремація та тілопокладення, ґрунтові та курганні могильники, поза похованого, супроводжуючий інвентар). Визначення соціального та майнового статусу померлих. Поховальний обряд як культуровизначальний фактор.
 • Тема 11. Основні типологічні схеми для аналізу споруд житлового, господарського та виробничого призначення.
  Підходи різних дослідників до класифікації та типології споруд. Визначення функціонального призначення. Етнографічні та архітектурні дані тощо. Матеріал, форма, конструкція стін та даху, опалювальні споруди. Тип житла як культуровизначальний фактор. Головні тенденції розвитку слов’янського житла протягом середньовіччя.
 • Тема 12. Виділення типів пам’яток та археологічних культур.
  Визначення археологічного комплексу певної культурної групи за матеріалами поселень, могильників, скарбів тощо. Ареал поширення пам’яток, їхня приналежність до певної доби, відносна хронологія та «календарне» датування. Визначення кола культурно-хронологічних та етно-культурних аналогій. Місце певної культурної групи у системі археологічних явищ.

Література до курсу.

 1. Айбабин А.И. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, вып. 1 – Симферополь, 1990.
 2. Амброз А.К. Фибулы юга Европейской части СССР. – САИ. – 1966.
 3. Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа – М., 1989.
 4. Археологические культуры и культурные трансформации. – СПб., 1991.
 5. Археология СССР с древнейших времён до средневековья (в 20-ти томах). – М.
 6. Археологія УРСР (у 3-х томах). – К., 1972–1975.
 7. Археология УССР (в 3-х томах). – К., 1985–1986.
 8. Давня історія України (у 3-х томах). – К., 1997–2000.
 9. Бажан И.А., Гей О.А. Относительная хронология могильников черняховской культуры // Проблемы хронологи епохи латена и римского времени. – СПб., 1992.
 10. Бажан И.А., Ерёменко В.Е. Некоторые аспекты исследования хронологии могильников по методу П.Рейнеке // Проблемы хронологи епохи Латена и Римского времени. – СПб., 1992.
 11. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.
 12. Гарден Ж.-К. Теоретическая археология. – М., 1983.
 13. Гей О.А., Бажан И.А. Хронология эпохи «готских походов» (на территории Восточной Европы и Кавказа). – М., 1997.
 14. Генинг В.Ф. Проблемы соотношения археологической культуры и этноса. // Вопросы этнографии Удмуртии. - Ижевск., 1976.
 15. Генинг В.Ф. Теория и методы археологических исследований. – К., 1982.
 16. Генинг В.Ф. Структура археологического познания. – К., 1989.
 17. Гопкало О.В. Относительная хронология мужских погребений черняховской культуры. К постановке проблемы // Черняхівська культура: матеріали досліджень/OIUM. – К.-Луцьк, 2011.
 18. Захарук Ю.Н. Проблемные ситуации в археологии. // СА. – 1973. – № 4.
 19. Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. Анализ археологических источников – М., 1975.
 20. Клейн Л.С. Археологическая типология. – Л., 1991.
 21. Клейн Л.С. Археологические источники. – Л., 1978.
 22. Клейн Л.С. Археологическое исследование: методика кабинетной работы археолога. Т. 1. – Донецк, 2009.
 23. Клейн Л.С. История археологической мысли (в 2-х томах). – СПб., 2011.
 24. Колпаков Е.М. Теория археологической классификации. – СПб., 1991.
 25. Малеев Ю.М. Словник археологічних термінів. – К., 2001.
 26. Мартынов А.В., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – М., 1989.
 27. Саввониди Н.Ф. Краткий археологический словарь (англо-русский). – СПб., 1995.
 28. Смирнов С.В. Археологічна культура: суперечливі моменти розробки проблеми // Археологія. – 2003. – №1.
 29. Формализованно-статистические методы в археологии. – К., 1989.
 30. Холюшкин Ю.П., Холюшкина В.А. Методические аспекты исследования археологических культур каменного века Сибири. // Проблемы реконструкций в археологии. – Новосибирск, 1985.
 31. Renfrew C. Archaeology: theory, methods, practice. – Cambrige, 1993.
 32. Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарашутнидова И.Н. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986.
 33. Бибиков С.Н., Станко В.Н., Коен В.Ю. Финальный палеолит и мезолит горного Крыма. – Одесса, 1994.
 34. Бурдо Н.Б., Видейко М.Ю. Типы раннетрипольской керамики и ее орнаментации в междуречье Днестра и Южного Буга. – К., 1984.
 35. Виноградов А.В. Опыт реконструкции керамических комплексов древних поселений по фрагментам // Проблемы реконструкций в археологии. – Новосибирск, 1985.
 36. Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок. // СА. – 1973. – № 1.
 37. Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. – М., 1996.
 38. Гейко А. Гончарство населення скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. – Полтава, 2011.
 39. Гладилин В.Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. – К., 1976.
 40. Гладилин В.Н., Ситливый В.И. Ашель Центральной Европы. – К., 1990.
 41. Гопкало О.В. Бусы и подвески черняховской культуры. – К., 2008.
 42. Дергачев В.А. Памятники позднего Триполья. – Кишинев, 1980.
 43. Древняя Русь. Город, замок, село. – Археология СССР. – М., 1985.
 44. Дьяченко А.Г. Источниковедческий анализ древней керамики с применением методов математической статистики. – Белгород, 1988.
 45. Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора. – МИА. – 1960. – № 83.
 46. Керамика как исторический источник. – Тобольск, 1996.
 47. Магомедов Б.В. Черняховская культура. Проблема этноса. – Люблин, 2001.
 48. Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма. – К., 1977.
 49. Мерперт Н.Я. Балканы и Северное Причерноморье в бронзовом веке. – М., 1964.
 50. Неприна В.И., Зализняк Л.Л., Кротова А.А. Памятники каменного века Левобережной Украины. – К., 1986.
 51. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки у кам’яному віці. – К., 1992.
 52. Обломский А.М. Днепровское лесостепное Левобережье в позднеримское и гуннское время. – М., 2002.
 53. Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в первые века нашей эры. – М., 1991.
 54. Орудия каменного века. – К., 1978.
 55. Ранов В.А. О применении атрибутивного (количественного) метода в археологии каменного века// Проблемы реконструкций в археологии. – Новосибирск, 1985.
 56. Ремесло эпохи энеолита-бронзы на Украине. – К., 1994.
 57. Рижов С.М. Кераміка поселень трипільської культури буго-дніпровського межиріччя як історичне джерело// Автореферат дис. к.і.н. – К., 1999.
 58. Славяне и их соседи в конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. – Археология СССР. – М., 1993.
 59. Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударствнный период – К., 1990.
 60. Степи Евразии в эпоху средневековья. – Археология СССР. – М., 1981.
 61. Станко В.Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка II: Вопросы. культуро-исторической периодизации позднего палеолита Северного. Причерноморья . – К., 1989.
 62. Терпиловский Р.В., Абашина Н.С. Памятники киевской культуры. Свод археологических источников – К., 1992.
 63. Щербань А. Декор глиняних виробів Лівобережної України від неоліту до середньовіччя. – Полтава, 2011.
 64. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э. – К., 1985.
 65. Godłowski K. The Chronology of the Late Roman and Early Migration Period in Central Europe. // Praсe arсheologiczne. – 1970. – Z. 11. 14.
 66. Prahistoria ziem Polskich. Pózny okres lateński i okres rzymski, T. V. – Warszawa, 1981.