Археологія України

Терпиловський Р.В.

 • Назва дисципліни: Археологія України
 • Викладач: проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства
 • Кількість годин: 
 • Форма контролю: Іспит
 • Програма:

Тема 1. Вступ
Актуальність та важливість вивчення археології, огляд навчальної та довідкової літератури. Місце курсу в системі підготовки бакалаврів-істориків. Принципи, методи і форми вивчення матеріалу. Мета і завдання курсу.

Тема 2. Кам’яна доба 

Ранній палеоліт України. Загальна характеристика. Архантропи.

Середній палеоліт (Мустьєрська епоха). Загальна характеристика. Поховання. Житла. Палеантропи.

Пізній палеоліт. Загальна характеристика. Житла, мистецтво. Неоантропи. Житла.

Мистецтво та світогляд палеолітичної епохи на території України. 

Мезоліт. Загальна характеристика мезоліту України.

Неоліт. Загальна характеристика неоліту України. Кераміка. Мезолітичні та неолітичні могильники на терені України.

Тема 3. Доба енеоліту-бронзи

Енеоліт. Загальна характеристика. Трипільська культура. Територія поширення, час існування, господарство, побут та архітектура, керамічний посуд та його орнаментація, знаряддя праці, поховання та антропологічний тип населення.

Бронзовий вік. Загальна характеристика. Культури бронзового віку на території України. Територія поширення, час існування, господарство та побут, керамічний посуд та його орнаментація, знаряддя праці, поховання та антропологічний тип населення.

Тема 4. Ранній залізний вік

Ранній залізний вік. Загальна характеристика та періодизація.

Передскіфський період. Кіммерійські старожитності. Чорноліська культура. Скіфський період. Загальна характеристика та межі Скіфії. Скіфські «царські» кургани. Скіфські городища. Звіриний стиль у мистецтві. Культури скіфського часу лісової зони.

Сарматський період. Загальна характеристика сарматської культури. Скіфська держава в Криму. Пізньоскіфські городища Нижнього Подніпров’я.

Тема 5. Античні міста-держави Північного Причорномор’я

Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Основні етапи історичного розвитку античних держав Північного Причорномор’я. Грецькі міста-держави.

Тема 6. Археологія ранніх слов’ян та їхніх сусідів

Проблема етногенезу слов’ян. Сучасні концепції походження слов’ян.

Латенський період. Латенські пам’ятки Закарпатття. Латенізовані культури на території Східної Європи. Територія поширення, локальні варіанти та періодизація.

Римський період. Пам’ятки ранньоримського часу та культури пізньоримського періоду Східної Європи. Територія поширення, локальні варіанти та періодизація.

Склавіни і анти. Археологічні культури середини і третьої чверті І тис. н.е. у Східній Європі. “Старожитності антів”.

Тема 7. Східні слов’яни напередодні створення Київської Русі та їхні сусіди

Культури східних слов’ян останньої чверті І тис. н.е. Соціально-економічний розвиток східних слов’ян. Обряди та вірування давніх слов’ян. Скарби і поховання кочовиків другої половини І тис. н.е. Виробничі центри. Салтівська культура.

Тема 8. Археологія Київської Русі

Київська Русь ІХ-Х ст. Уличі, дуліби, поляни, тиверці, древляні, сіверяни за літописними та археологічними даними. Виникнення міст. Язичницька релігія.

Русь у ХІ-ХІІІ ст. Давньоруські міста і сільські поселення Південної Русі. Давньоруське ремесло і мистецтво. Торгівля та гроші Давньої Русі.

Тема 9. Середньовічні старожитності Північного Причорномор’я

Середньовічні пам’ятки Криму. Візантія і Крим. Печерні міста. Могильники кримських готів. Середньовічний Херсонес.

Кочовики ХІ-ХІV ст. в степах України. Печеніги, угри та половці за писемними та археологічними даними.

 • Література:
 1. Абашина Н.С., Козак Д.Н., Синиця Є.В., Терпиловський Р.В. Давні слов’яни: археологія та історія. Навчальний посібник. – К., 2012.
 2. Античні держави Північного Причорномор’я (у 2-х томах). – К., 1998.
 3. Археология СССР с древнейших времён до средневековья (в 20-ти томах). – М.
 4. Археологія України. Курс лекцій. – К., 2005.
 5. Археологія УРСР (т. 1-3). – К., 1972-1975.
 6. Археология УССР (т. 1-3). – К., 1985-1986.
 7. Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.
 8. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1991.
 9. Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарашутдінова И.Н. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986.
 10. Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья. – М., 1961.
 11. Брашинский И.Б. Сокровища скифских царей. – М., 1971.
 12. Граков Б.Н. Ранний железный век. – М., 1977.
 13. Давня історія України (т. 1, 2). – К., 1994, 1995.
 14. Давня історія України (т. 1-3). – К., 1997-2000.
 15. Древнейшие общества земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. – К., 1991.
 16. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К., 1999.
 17. Зубарь В.М. Таврика и Римская империя. – К., 2004.
 18. Історія української культури, т. 1. – К., 2001.
 19. Казакевич Г.М. Кельти на землях України: археологічна, мовна та культурна спадщина. – К., 2010.
 20. Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Скорый С.А. Памятники скифской эпохи Днепровского лесостепного Правобережья. – К., 1982.
 21. Крыжицкий С.Д., Лейпунская Н.А. Ольвия (раскопки, история, культура). – Николаев, 1997.
 22. Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. – К., 1966.
 23. Махортых С.В. Киммерийцы Северного Причерноморья. – К., 2005.
 24. Міхєєв В.К., Шрамко Б.А. Археологія залізного віку Східної Європи. Навчальний посібник. – Харків, 2000.
 25. Мозолевський Б.М. Скіфський степ. – К., 1983.
 26. Новое в археологии Киева. – К., 1981.
 27. Ольговський С.Я. Античні держави Північного Причорномор’я. Навчальний посібник. – К., 2007.
 28. Плетнева С.А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. – МИА. – 1967. - № 142.
 29. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. – М., 1948.
 30. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII – XIII вв. – М., 1982.
 31. Село Київської Русі. – К., 2003.
 32. Симоненко А.В., Лобай Б.И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н.э. – К., 1991.
 33. Словник-довідник з археології. – К., 1996.
 34. Телегін Д.Я. Мезолітичні пам’ятки України. – К., 1982.
 35. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К., 1976.
 36. Толочко П.П. Киев и Киевская земля в епоху феодальной раздробленности XII-XIII вв. – К., 1980
 37. Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К., 1999.
 38. Шовкопляс И.Г. Мезинская стоянка. – К., 1965.
 39. Щеглов А.Н. Северо-Западный Крым в античную епоху. – Л., 1978.
 40. Щукин М.Б. На рубеже эр. – СПб., 1994.
 41. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э. – К., 1985.