Основи археології

Терпиловський Р.В.

 • Назва дисципліни: Основи археології
 • Викладач: Терпиловський Ростислав Всеволодович
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства
 • Кількість годин: 
 • Форма контролю: Іспит
 • Програма:

Тема 1. Нарис історії археології.
Походження терміну «археологія». «Сакральна археологія» Стародавнього Сходу. Археологічні знахідки за часів античності та середньовіччя. Антикварний період розвитку археології – захоплення античністю і збиранням старожитностей у ХV–ХVІІ ст. Колекціювання раритетів (скульптур, рукописів, монет, прикрас, посуду тощо).

Тема 2. Предмет та завдання археології
Місце археології у системі наук. Специфіка археологічних джерел. Зв’язок археології з історією та іншими науками гуманітарного та природничого циклів. Головні галузі археології.

Тема 3. Категорії археологічних джерел та археологічний контекст
Категорії археологічних джерел та археологічний контекст. Археологічні пам’ятки, артефакти, об’єкти, біологічні рештки. Процес формування археологічної пам’ятки.

Тема 4. Типи археологічних пам’яток та основні поняття археології
Типи археологічних пам’яток. Основні типи поселень та могильників. Виробничі комплекси. Давні шляхи, канали, святилища. Мегаліти. Скарби.

Тема 5. Польові методи дослідження
Законодавство України щодо збереження археологічної спадщини. Інструменти та прибори, що використовуються під час польових археологічних досліджень. Методи проведення археологічних розвідок та розкопок. Фіксація археологічних джерел під час польових досліджень.

Тема 6. Лабораторно-камеральні методи дослідження
Вироби з каменю, кераміки, металу, кістки, дерева, скла та ін. Перевезення, консервація, реставрація та збереження археологічного матеріалу. Паспортизація, каталогізація. Науковий звіт про археологічні дослідження.

Тема 7. Археологічна періодизація та хронологія
Типологія та класифікація археологічного матеріалу. Археологічна періодизація. Її співвідношення з геологічною, антропологічною та історичною періодизаціями.
Абсолютні та відносні дати. Історико-культурні методи датування. Методи природничих наук.

Тема 8. Методи інтерпретації археологічних даних
Методи інтерпретації археологічних джерел. Побудова історичних реконструкцій за археологічними даними.

 • Література
  1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1972.
  2. Амальрик А.С. Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. – М.,1966.
  3. Блаватский В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967.
  4. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.
  5. Гарден Ж.-К. Теоретическая археология. – М., 1983.
  6. Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. Анализ археологических источников. – М., 1975.
  7. Керам К. Боги, гробницы, ученые. – М., 1986.
  8. Клейн Л.С. Археологические источники. – Л., 1978.
  9. Клейн Л.С. История археологической мысли (в 2-х томах). – СПб., 2011.
  10. Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700-1917 гг. – СПб., 1992.
  11. Малеев Ю.М. Словник археологічних термінів. – К., 2001.
  12. Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України. – Чернігів, 1997.
  13. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы (в 2-х томах). – М., 1973-1974.
  14. Словник-довідник з археології. – К., 1996.
  15. Телегін Д.Я. Речі говорять. – К., 1978.
  16. Формозов А.А. Страницы русской археологии. – М., 1986.
  17. Щукин М.Б. Машина времени и лопата. – Кишинев, 1991.
  18. Юренко С.П. Археологічні з’їзди в Україні. – К., 2004.