Преісторія

 • Назва дисципліни: Преісторія
 • Викладач: доц. Рижов Сергій Миколайович
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства
 • Кількість годин:
  • Лекцій –  год.
  • Семінари –  год.
  • Самостійна робота –  год.
  • Разом – кредити ЄКТС.
 • Форма контролю: Іспит
 • Програма:

Тема 1. Поняття преісторії. Основні завдання та предмет вивчення.

Преісторія як початковий етап історії людства. Преісторія як синтетична дисципліна. Ідея преісторії. Преісторія та історія первісного суспільства.
Основні етапи формування та становлення преісторії. Уявлення про дописемну історію в античності та середньовіччі. Біблійна хронологія. Антикварні та наукові товариства Європи в ХVІІІ-ХІХ ст.
Історія виникнення преісторії в другій половині ХІХ ст. (Д. Вільсон, Д. Лаббок, Ч. Лайель, С. Нільсон, Е. Тайлор, Л. Морган, К. Томсен, Й. Ворсо, Г. Мортільє, О. Монтеліус).
Джерела преісторії. Археологія, палеогеографія, геоархеологія, палеоантропологія, археозоологія, палеоген етика, етнографія, лінгвістика.

Тема 2. Історія виникнення та шляхи формування «Преісторії». Періодизаційні схеми та поняттєвий апарат преісторії.
Історія виникнення періодизації дописемної історії (палеоліт, мезоліт, неоліт, халколіт, бронзовий вік) та їх основні археологічні компоненти (кам’яні індустрії, техніки, культури). Поняття археологічна культура.
Соціально-етнографічні (етнологічні) перідизаційні схеми історичних етапів людства в ХІХ ст. (Ж. Кондорсе, А. Фергюсон, Д. Мак-Леннан, Л. Морган, Ф. Енгельс).
Форми соціальної організації та історико-етнографічні реконструкції в преісторії. Поняття стадо, рід, плем’я, громада. Поняття екзогамії та ендогамія. Господарсько-культурні типи в етнографії.
Престижна економіка. Форми соціальної організації за Ельманом Сервисом (загін, плем’я, вождізм («чіфдом»), державні суспільства або цивілізації).

Тема 3. Антропогеновий період. Природничі методи датування в преісторії. Хронологія преісторії.
Геологічна історія та основні етапи формування планети Земля. Теорія великого вибуху. Теорія руху літосферних плит.
Основні сфери земної кулі. Поняття антропосфери та ноосфери. Кріосфера. Антропоген. Основні характеристики кліматичних умов плейстоцену та голоцену. Фауна та флора плейстоцену та голоцену.
Геохронологія та основні методи дослідження антропогену. Радіометричні методи. Регіональні стратиграфічні схеми Європи. Киснево-ізотопна шкала антропогену. Хронологія плейстоцену та голоцену.

Тема 4. Палеоантропологічні джерела. Проблеми походження людини.
Основні принципи сучасної еволюційної теорії. Місце палеоантропологічних джерел в еволюції тваринного світу. Систематика приматів. Основні методи дослідження викопних решток гомінідів. Еволюційно-такстономічні схеми палеоантропологів. Палеогенетика.
Основні концепції походження людини (теологічна, біологічна, семіальна, трудова, мутаційна). Поліцентризм та моноцентризм.
Сучасні таксономічні групи перших гомінід (7-2 млн. років тому): Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis, Ardipithecus ramidus, австралопітекові форми.

Тема 5. Рання преісторія. Перші гомініди та етапи початкового заселення континентів.
Олдувайська культура. Кліматичні умови еоплейстоцену та раннього плейстоцену на Африканському континенті. Викопні рештки перших представників роду Homo та кам'яні вироби. Дієта харчування та поведінка.
Ашельська культура. Кліматичні умови першої половини плейстоцену на території Європи. Перші європейці: знаряддя праці, місця перебування, поведінка, дієта харчування. Варіанти кам'яних індустрій Європи.
Середньопалеолітичні стоянки як джерело реконструкції ранньої преісторії. Різновиди кам'яних індустрій Європи. Поява вогню та мови. Перші поховання. Природні притулки та житла на території Європи. Перші прояви мистецтва.

Тема 6. Міграції перших Homo Sapiens. Інновації в технологіях виживання. Стратегія життя та поведінка.
Природні умови верхнього палйстоцену Європи. Хронологія та періодизація верхнього палеоліту Європи. Кам'яні індустрії.
Житлобудівництво та архітектура ранньої преісторії. Основні типи жител в ранній преісторії України. Соціальні функції жител та поселень.
Мистецтво верхнього палеоліту. Зооморфні та антропоморфні зображення в ранній преісторії. Поховання. Магічні та тотемічні уявлення в ранній преісторії за археологічними джерелами.
Криза палеолітичного мисливського господарства та шляхи її подолання. Перехід від традиції поховання на поселеннях (Сунгірь) до відокремлених могильників (Василівсько-Волоського типу) як свідчення появи племені.
Природні умови раннього голоцену Європи. Мезолітичні мисливці: спосіб адаптації, житла, поховання. Світогляд мезолітичних мешканців Європи.

Тема 7. Пізня преісторія. Неолітична революція та перші аграрії Старого Світу.
Кліматичні зміни в ранньому та середньому голоцені. Криза плейстоценового мисливського господарства. Перша сировинна криза: поява шахт по видобутку кременю. Екстенсивне (вогневе, вирубне) та інтенсивне (зрошуване) землеробство.
Процеси доместикації рослин і тварин в Передній Азії, Близькому Сході та Європі. Перші керамічні комплекси Передньої Азії та Європи. Проблема до керамічного неоліту. Перше колесо. Поява перших палеометалів.
Структура та економіка відтворювального господарства раннього та середнього голоцену. Технологія та техніка обробки каменю в пізньокам'яному віці. Житлобудівництво. Ткацтво.
Соціальна організація перших землеробських та скотарських племен за археологічними джерелами.

Тема 8. Основні центри виникнення цивілізацій. Перехід від преісторії до протоісторії.
Визначення поняття цивілізації в історіографії. Центри виникнення цивілізацій. Засоби нагромадження майна, шляхи формування ранніх державних утворень. Престижна економіка і її витоки. Військова демократія, «чіфодом», «бігменство».
Соціальна організація землеробів та скотарів Євразії до виникнення перших цивілізацій. Індоєвропейська проблема. Проблема індоєвропейців на теренах України.
Форми світогляду в пізній преісторії та джерела вивчення. Мегалітичні споруди та курганні поховання як відбиток первісного світогляду.

Література

 • Вишняцкий Л.Б. Введение в преисторию. Проблемы антропогенеза и становления культуры. Курс лекций. 2 изд. Кишинев: Высшая антропологическая школа, 2005.
 • История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. - М.: Наука. - 1983.
 • История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М.,1986.
 • История человечества. Том I. Доисторические времена и начала цивилизации / ЮНЕСКО, под. Ред. З.Я. Де Лаат. Издательский Дом Магистр-Пресс, 2003.
 • Леббок Дж. Начало цивилизации и первобытное состояние человека: Умственное и общественное состояние дикарей / Пер. с англ. 2-е изд., испр. М., 2011.
 • Массон В.Н. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976.
 • Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. - К.: Либідь. - 1999.
 • Україна: хронологія розвитку з давніх часів до пізньої античності. Том 1. – К.: КВІЦ, 2007.
 • Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1985.
 • Daniel, Glyn Edmund, and Colin Renfrew. The Idea of Prehistory. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988
 • Артемова О. Ю. Эгалитарные и неэгалитарные первобытные общества // Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. М.: Институт истории СССР АН СССР. Т. 1. 1991. С. 44–91.
 • Возникновение человеческого общества. Палеолит Африки. Л., Наука, 1977.
 • Гимбутас M. Цивилизация Великой Богини: Мир Древней Европы – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006.
 • Долуханов П.М. География каменного века. - М., 1979.
 • Етнология в США и Канаде. М., 1989
 • Изменчивость климата Европы в историческом прошлом. М, 1995.
 • Клейн Л.С. Археология и преистория в системе И.Рауза // Советская археология, 1976. В.1.
 • Кременецкий К. В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. – М. 1991.
 • Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации: Ближний Восток и Мезоамерика. М., 1992
 • Монгайт, А.Л. Археология Западной Европы. Т. 1. Каменный век. — М.: Наука, 1973. — 355 с.
 • Морган Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Под редакцией М. О. Косвена – Л. 1934. – 313 с
 • Мосс М. Очерк о даре // М. Мосс. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996.
 • Рослый И.М. Палеогеография антропогена. – К.: Вища школа, 1987. – 308 с.
 • Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974. 318
 • Семенов С.А., Коробкова Т.Ф. Технология древнейших производств. Л., 1983. 251 с.
 • Ситник О. Культурна антрополоrія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 180 с.
 • Вагнер Г.А. Научные методы датирования в геологии, археологии и истории (Age Determination of Young Rocks and Artifacts: Physical and Chemical Clocks in Quaternary Geology and Archaeology), Техносфера, Москва, 2006.
 • Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007.
 • Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л., 1991.
 • Словник-довідник з археології. К, Наукова Думка, 1996.