Мезоліт Східної Європи

 • Назва дисципліни: Мезоліт Східної Європи
 • Викладач: доц. Шидловський П.С.
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства
 • Кількість годин:
  • Лекцій –  34 год
  • Семінари –  
  • Самостійна робота – 56 год.
  • Разом – 3 кредити ЄКТС.
 • Форма контролю: Залік
 • Програма: 

Частина 1. Загальна характеристика мезолітичної епохи

Тема 1. Місце мезоліту в періодизації голоценової епохи.

Тема 2. Загальна характеристика мезолітичної доби.

Тема 3. Природа і суспільство в кінці плейстоцену – початку голоцену.

Тема 4. Питання хронології та періодизації мезолітичної епохи.

Тема 5. Криза палеолітичного мисливського господарства.

Тема 6. Фінальнопалеолітична підоснова мезолітичних спільностей.

Тема 7. Розвиток технології обробки каменю в мезоліті Східної Європи.

Тема 8. Особливості крем’яних комплексів мезолітичних культур Східної Європи.

Частина 2. Господарство та культура мезолітичного населення Східної Європи

Тема 9. Археологічні культури мезолітичної епохи півночі Східної Європи.

Тема 10. Археологічні культури мезолітичної епохи півдня Східної Європи.

Тема 11. Господарство мезолітичних колективів.

Тема 12. Технологічні інновації та питання протонеолітичних впливів.

Тема 13. Реконструкція суспільних відносин в мезолітичну добу за археологічними джерелами.

Тема 14. Мезолітичні поховання та могильники на території Східної Європи. Антропологічний склад.

Тема 15. Мистецтво та світоглядні уявлення мезолітичного населення.

Тема 16. Міграційні процеси в епоху мезоліту.


Література до курсу:

  1. Археологія України. – К., 2005.
  2. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. - М., 1990.
  3. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. – К., 1994.
  4. Воеводский М.В. Мезолитические культуры Восточной Европы. – КСИИМК, 1950, № 31.
  5. Давня історія України (у 3-х томах). Т. 1. Первісне суспільство. – К.: Наук. думка, 1997.
  6. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. – М.: Наука., 1986.
  7. Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община. – М.: Наука., 1986.
  8. Неприна В.И., Зализняк Л.Л., Кротова А.А. Памятники каменного века Левобережной Украины. - К.: Наук. думка, 1986.
  9. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам’яному віці: удосконалення зброї первісних мисливців. – К.: КНТ, 2008. – 308 с.
  10. Телегін Д.Я. Мезолітичні пам’ятки України (IX – VI тисячоліття до н. е.). – К.: Наукова думка, 1982.
  11. Актуальные проблемы первобытной археологи Восточной Европы / Археологический альманах, №20 (сб. статей). – Донецк: «Донбасс», 2009. – 360 с.
  12. Археологія. - № 64. – 1988.
  13. Бибиков С.Н., Станко В.Н., Коен В.Ю. Финальный палеолит и мезолит Горного Крыма. - Одесса: Весть, 1994.
  14. Гавриленко І.М. Зимівниківська археологічна культура (до історії ранньомезолітичного населення Лівобережної України). – Полтава: АСМІ, 2000.
  15. Жилин М.Г., Кольцов Л.В. Финальный палеолит лесной зоны Европы (культурное своеобразие и адаптация). – М.: ИА РАН, 2008. – 313 с.
  16. Зализняк Л.Л. Мезолит юго-восточного Полесья. – К.: Наукова думка, 1984. – 120 с.
  17. Залізняк Л.Л. Річний господарський цикл мисливців лісової зони Євразії в мезоліті // Археологія. - №4. – 1993. – С. 5 – 14.
  18. Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної України: Культурний поділ та періодизація / Кам’яна доба України. - Вип. 8– К.: Шлях, 2005. – 184 с.
  19. Залізняк Л.Л. Мезоліт заходу Східної Європи / Кам’яна доба України. – Вип. 12. – К.: Шлях, 2009. – 280 с.
  20. Каменный век: пам’ятники, методика, проблемы: сб. науч. тр. – К.: Наукова думка, 1989. -184 с.
  21. Неприна В.И., Зализняк Л.Л., Кротова А.А. Памятники каменного века Левобережной Украины. - К.: Наук. думка, 1986.
  22. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам’яному віці: удосконалення зброї первісних мисливців. – К.: КНТ, 2008. – 308 с.
  23. Ошибкина С.В. Мезолит Восточного Прионежья. Культура Веретье. – М.: «Гриф и К», 2006. – 322 с.
  24. Рудинський М.Я. До питання про культури мезолітичної доби на Вкраїні. – Антропологія, 1928, т.1.
  25. Своеобразие и особенности адаптации культур лесной зоны северной Евразии в финальном плейстоцене – раннем голоцене (сб. статей). – М.: ИА РАН, 2007. – 311 с.
  26. Смольянинова С.П. Палеолит и мезолит Степного Побужья / АН УССР, Ин-т археологии. – К.: Наук. думка, 1989.
  27. Черниш А.П. Палеолит и мезолит Приднестровья. – М.: Наука, 1973. – 127 с.
  28. Черниш А.П. Стародавнє населення Подністров’я в добу мезоліту. – К.: Наук. думка, 1975.
  29. Шидловський П.С., Лизун О.М. Ландшафтні зміни в Київському Подніпров'ї на межі плейстоцену-голоцену // ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ: первісна археологія Східної Європи. - VITA ANTIQUA, 9. – К., 2017. – С. 127-138.
  30. Шидловський П.С., Лисенко С.Д., Кириленко О.С., Сорокун А.А., Пічкур Є.В. Первісна археологія Нижнього Подесення. – К.: Інтерсервіс, 2016. – 344 с.