Неоліт Східної Європи

 • Назва дисципліни: Неоліт Східної Європи
 • Викладач: доц. Шидловський П.С.
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства
 • Кількість годин:
  • Лекцій –  34 год.
  • Семінари – 
  • Самостійна робота –  56 год.
  • Разом – 3 кредити ЄКТС.
 • Форма контролю: Залік
 • Програма:

Частина 1. Загальна характеристика мезолітичної епохи

Тема 1. Місце неоліту в періодизації голоценової епохи.

Тема 2. Загальна характеристика неолітичної доби.

Тема 3. Природа і суспільство на початку голоцену.

Тема 4. Питання хронології та періодизації неолітичної епохи.

Тема 5. Неолітична революція та центри розвитку відтворювального господарства.

Тема 6. Мезолітична підоснова неолітичних спільностей.

Тема 7. Розвиток технології обробки каменю в неоліті Східної Європи.

Тема 8. Особливості крем’яних та керамічних комплексів неолітичних культур Східної Європи.

Частина 2. Господарство та культура мезолітичного населення Східної Європи

Тема 9. Археологічні культури неолітичної епохи півночі Східної Європи.

Тема 10. Археологічні культури неолітичної епохи півдня Східної Європи.

Тема 11. Господарство неолітичних колективів.

Тема 12. Технологічні інновації в кременеобробці та керамічному виробництві.

Тема 13. Реконструкція суспільних відносин в неолітичну добу за археологічними джерелами.

Тема 14. Неолітичні поховання та могильники на території Східної Європи. Антропологічний склад.

Тема 15. Мистецтво та світоглядні уявлення неолітичного населення.

Тема 16. Міграційні процеси в епоху неоліту.

 • Література до курсу.
  1. Археологія України. – К., 2005.
  2. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. - М., 1990.
  3. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. – К., 1994.
  4. Воеводский М.В. Мезолитические культуры Восточной Европы. – КСИИМК, 1950, № 31.
  5. Давня історія України (у 3-х томах). Т. 1. Первісне суспільство. – К.: Наук. думка, 1997.
  6. Даниленко В.Н. Неолит Украины. - К.: Наук. думка, 1969.
  7. Каменный век: пам’ятники, методика, проблемы: сб. науч. тр. – К.: Наукова думка, 1989. -184 с.
  8. Неприна В.И., Зализняк Л.Л., Кротова А.А. Памятники каменного века Левобережной Украины. - К.: Наук. думка, 1986.
  9. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам’яному віці: удосконалення зброї первісних мисливців. – К.: КНТ, 2008. – 308 с.
  10. Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. – М.: Наука, 1989.
  11. Даниленко В.М. Кам’яна могила. – К.: Наукова думка, 1986.
  12. Древнейшие общества земледельцев и скотоводов Сев. Причерноморья. – К., 1991.
  13. Кондукторова Т.С. Антропология населения Украины мезолит, неолита и эпохи бронзы. – М., 1973.
  14. Макаренко М. Маріюпільський могильник. – К.: В-во ВУАН, 1933.
  15. Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма. – К.: Наук. думка, 1977.
  16. Милян Т.Р., Пічкур Є.В., Шидловський П.С. Виробничий інвентар пам’ятки Йосипівка І // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. – К.: ВД «Академперіодика», 2009. – С. 225-230.
  17. Неприна В.И. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине. – К.: Наук. думка, 1976.
  18. Нужний Д.Ю. Дистанційні мисливські знаряддя у кам’яному віці // Археологія. - №3. – 1991., С. 3 – 14.
  19. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам’яному віці. – К.: Наукова думка, 1992.
  20. Рудинський М.Я. Кам’яна Могила (корпус наскельних рисунків). - К.: В-во АН УРСР, 1961.
  21. Своеобразие и особенности адаптации культур лесной зоны северной Евразии в финальном плейстоцене – раннем голоцене (сб. статей). – М.: ИА РАН, 2007. – 311 с.
  22. Сорокун А.А. Шидловский П.С. Исследования неолита Нижнего Подесенья // Археологические исследования в Еврорегионе «Днепр» в 2012 г.: Научный ежегодник. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – С. 188-195.
  23. Телегін Д.Я. Дніпро-донецька культура. – К.: Наук. думка, 1968.
  24. Телегин Д.Я. Неолитические могильники Мариупольского типа. – К.: Наук. думка, 1991.
  25. Тєлєгін Д.Я. Основні періоди історичного розвитку населення території України у V – першій половині IV тис. до н. е. // Археологія. - №4. – 1992; Археологія. - №1. – 1993. – С. 15 – 23.
  26. Черновол Д.К., Пичкур Е.В., Шидловский П.С., Дяченко А.В. Новый археологический комплекс культуры линейно-ленточной керамики в Верхнем Поднестровье // С.Н. Бибиков и первобытная археология: Сб. науч. трудов. – Спб.: ИИМК РАН, 2009. - С. 254-268.
  27. Шидловський П.С., Лизун О.М. Ландшафтні зміни в Київському Подніпров'ї на межі плейстоцену-голоцену // ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ: первісна археологія Східної Європи. - VITA ANTIQUA, 9. – К., 2017. – С. 127-138.
  28. Шидловський П.С., Лисенко С.Д., Кириленко О.С., Сорокун А.А., Пічкур Є.В. Первісна археологія Нижнього Подесення. – К.: Інтерсервіс, 2016. – 344 с.
  29. Hafner A., Nielsen E.H., Mazurkevich A., Dolbunova E., Naumov G., Morozova Y., Shydlovskyi P. NEENAWA: Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology: first steps // The European Archaeologist, 2015, #46, 68-70.
  30. Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe / NEENAWA International Scientific Conference, September 15th-18th, 2017. (eds., Yana Morozova, Pavlo Shydlovskyi), Kyiv - Kaniv. - 78 p.