Спеціальність 032 "Історія та археологія"

освітня програма "Археологія та преісторія"

oсвітній рівень "Бакалавр"

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітня програма: Археологія та преісторія

Кваліфікація: бакалавр історії та археології 

Загальна характеристика програми.

Кафедра археології та музеєзнавства була заснована 1944 року членом-кореспондентом АН України Лазарем Мойсейовичем Славіним (1906-1971). Вона стала першою (та єдиною в Україні на той час) кафедрою, що готувала фахових археологів. За роки існування кафедри тут пройшли підготовку багато спеціалістів – співробітників Інституту археології, музеїв та пам'яткоохоронних установ, які досягли значних успіхів у вивченні і розробці майже всіх розділів археології та музеєзнавства в Україні і за її кордонами. 

У 2016 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності 032 «Історія та археологія» вперше оголосив набір студентів освітнього ступеню «бакалавр» на освітню програму «Археологія та преісторія».

Пам'ятки матеріальної культури, залишені стародавніми племенами, що населяли територію України, є цінними джерелами інформації, вони дають правдиве уявлення про історію та людей, які творили її своїм повсякденним життям. Досліджуючи ці пам'ятки за допомогою традиційних археологічних методів та методів суміжних дисциплін, фахівці простежують основні періоди історичного й культурного розвитку населення, етнічні й соціально-економічні процеси, доводять наявність нерозривного зв'язку, спадкоємності матеріальної культури і досвіду, що завжди існує між поколіннями.

В цій освітній програмі базова історична освіта поєднується з спеціалізованою археологічною та музеєзнавчою освітою.

Освітня програма «Археологія та преісторія» має на меті навчити студентів у світі старожитностей бачити об'єкт для вивчення господарства, побуту, культури, історії племен і народів, що жили в минулому, навчити майбутніх магістрів і аспірантів використовувати глибокий аналіз конкретних археологічних матеріалів для історичних узагальнень та власних висновків.

Профільні для цієї освітньої програми навчальні дисципліни відтворюють давню історію України, зокрема висвітлюють проблеми первісного залюднення території України, виникнення та розвитку відтворюючих форм господарювання, історію та культуру скіфів, розбудову античних держав Північного Причорномор'я, етногенезу та ранньої історії слов'ян, історії Київської Русі тощо.

Важливою частиною цієї програми є навчальні дисципліни присвячені музеєзнавству. Музеєзнавство - науковий, історико-культурологічний напрямок, об'єктом дослідження якого є музейна справа. Студенти вивчають історію, теорію, музейне джерелознавство, наукову методику, організацію роботи (науково-фондової, експозиційної, культурно-освітньої) музеїв різних типів і профілів, зміст і засади музейного будівництва.

Студентам читатимуть окремі лекції представники провідних наукових установ світу. 

 

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді (переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

Факультет/Інститут
Форма навчання
Освітня програма
Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Бал Ваговий
коефіцієнт
Історичний факультет
Денна форма навчання

Археологія та преісторія
(конкурс окремий)

Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова або Географія 101 0,2
Додаток до атестату - 0
Підготовчі курси - 0

Особливі умови вступу: немає

Форма навчання: денна

Тривалість навчання: 4 роки

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

 

Перелік дисциплін 

Основні (нормативні) дисципліни

 

1 семестр

Іноземна мова (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Вступ до університетських студій (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Історія української та зарубіжної культури (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Історія музейної справи

Історія археології

Основи археології

Преісторія

Історія Стародавнього Сходу

 

2 семестр

Іноземна мова (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Історична антропологія

Давня історія України 

Історія Давньої Греції. Історія Давнього Риму.

Методика польових археологічних досліджень

Археологія України

 

3 семестр

Філософія (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Українська етнологія

Історія середніх віків та раннього нового часу 

Історія Середньовічного Сходу

Фіксація археологічних джерел

Палеоліт Старого Світу

 

4 семестр

Нова історія України

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова історія країн Азії та Африки

Основи музеєзнавства

Мезоліт Східної Європи

Неоліт Східної Європи

 

5 семестр

Новітня історія України 

Історія СРСР

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Технологія виготовлення кам’яних виробів

Енеоліт України

 

6 семестр

Науковий образ світу (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Історія пам'яткоохоронної справи

Спеціальні історичні дисципліни

Історія мистецтв

Доба бронзи в Україні

 

7 семестр

Охорона археологічних пам'яток України: теорія та практика

Археологія раннього залізного віку

Антична археологія Північного Причорномор’я

 

8 семестр

Соціально-політичні студії (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Історична екологія (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Археологія ранніх слов’ян

Археологія Київської Русі

 

Блок «Інтердисциплінарні дослідження в археології»

Геоінформаційні системи в археології (3 семестр)

Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу (4 семестр)

Етноархеологія (5 семестр)

Просторова археологія (5 семестр)

Палеографія (6 семестр)

Археологічне джерелознавство (6 семестр)

Археозоологія (7 семестр)

Палеоеколоія людини (7 семестр)

Антропосоціогенез (7 семестр)

Києвознавство (8 семестр)

Історіографія антропології (8 семестр)

 

Блок «Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти»

Мисливці на мамонтів (3 семестр)

Експериментальна археологія (4 семестр)

Експозиційна робота музеїв (5 семестр)

Науково-фондова робота музеїв (5 семестр)

Технологія металургії та металообробки в давнину (6 семестр)

Технологія керамічного виробництва в давнину (6 семестр)

Культурно-освітня робота музеїв (7 семестр)

Державна реєстрація археологічних об’єктів (7 семестр)

Первісне мистецтво (7 семестр)

Археологічна термінологія в англомовній фаховій літературі (8 семестр)

Мистецтво Київської Русі за археологічними даними (8 семестр)

 

Практики

Археологічна навчальна (2 семестр)

Музейна (4 семестр)

Археологічна дослідницька (6 семестр)

Архівна (8 семестр)

 

Більше про академічну програму  >>