Спеціальність 032 «Історія та археологія»

освітня програма "Археологія"

освітній рівень "Магістр"

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Освітня програма: Археологія

Освітня кваліфікація: магістр історії та археології

Професійна кваліфікація: археолог, викладач вищого навчального закладу (за умови дотримання вимог)

 

Загальна характеристика програми.

Кафедра археології та музеєзнавства була заснована 1944 року членом-кореспондентом АН України Лазарем Мойсейовичем Славіним (1906-1971). Вона стала першою (та єдиною в Україні на той час) кафедрою, що готувала фахових археологів. За роки існування кафедри тут пройшли підготовку багато спеціалістів – співробітників Інституту археології, музеїв та пам'яткоохоронних установ, які досягли значних успіхів у вивченні і розробці майже всіх розділів археології та музеєзнавства в Україні і за її кордонами. 

Починаючи з 2005 р. кафедра навчає і випускає магістрів археології (зараз магістри спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньої програми «Археологія»). Обов’язкова частина навчального плану освітньої програми «Археологія» передбачає вивчення різноманітних проблем класичної археології, теоретичної антропології, музеєзнавства. Студенти отримують та вдосконалять навички фіксації та класифікації археологічних джерел, проведення історичних та соціально-економічних реконструкцій за археологічними джерелами, використання сучасних інформаційних технологій в археологічних дослідженнях тощо. 

Запропоновані студентам на вільний вибір окремі дисципліни дають можливість поглибити свої знання з окремих методів археологічних досліджень, технологій давніх виробництв, антропогенезу, археологічного музеєзнавства, церковної археології, археології Києва та його околиць, історії військової справи Східної Європи у давнину та середньовіччі, історії та археології слов’ян та кочовиків та ін. 

Вибір блоку дисциплін "Археологічні дослідження: джерела, методики, реконструкції" передбачає ознайомлення студентів як із загальними засадами, так і з конкретними прикладами повного циклу сучасного археологічного дослідження, а також методично вірної побудови історичних реконструкцій, що ґрунтуються на результатах аналізу археологічного матеріалу. Йдеться про отримання теоретичних знань та практичних навичок роботи із різними групами археологічних джерел (зокрема, фондовими зібраннями), опанування навичок опрацювання масових категорій археологічного матеріалу та роботи з категорією індивідуальних знахідок, формування моделей рівня археологічних реконструкцій, компаративного аналізу археологічних та інших груп джерел (історичних, етнографічних, антропологічних тощо) задля отримання реконструкцій історичних процесів. Блок передбачає акценти на підходах до археологічного матеріалу в ракурсі культурної антропології, себто розгляду матеріальної культури насамперед як відбитку різних систем культурної адаптації людських колективів до певних різновидів оточуючого середовища.

Блок дисциплін вільного вибору студента "Галузева археологія" орієнтований на студентів, пріоритетними для котрих є отримання знань з спеціалізованих напрямків археологічних досліджень. Опанування цього блоку передбачає ознайомлення студентів як із загальними засадами, так і з поглибленим вивченням різних категорій археологічних джерел. Курси пропонованого блоку зосереджені насамперед на специфічних категоріях археологічних пам'яток (таких як поховальні, приміром), вивчення та інтерпретація котрих потребує інтердисциплінарного підходу, або ж на блоках матеріальної культури, що також потребують спеціалізованих знань (зокрема, щодо технологічних процесів, організації виробництв на різних стадіях розвитку людства тощо). Вибір студентами цього блоку передбачає також опанування прикладних аспектів популяризації археологічних знань на сучасному рівні, зокрема створення музейних експозицій, тимчасових виставок археологічного матеріалу тощо.

Випускники освітньо-наукової програми «Археологія» матимуть можливість отримати додатково професійну кваліфікацію «Молодший науковий співробітник».

Компетентності, якими оволодіють магістри археологи вивчивши обов’язкові та вибіркові дисципліни, дозволять працювати за обраним фахом в наукових установах, музеях, польових українських та міжнародних експедиціях, державних установах та громадських організаціях, які займаються вивченням та збереженням історичної та культурної спадщини України.

 

Набір на базі: диплому бакалавра

Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітньою програмою «Археологія» >> 

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за освітньою програмою «Археологія» для вступників, що не мають базової історичної освіти >> 

 

Форма навчання: денна

Тривалість навчання: 2 роки

Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС

 

Перелік дисциплін 

 

Основні (нормативні) дисципліни

 

1 семестр

Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності (дисципліна, обов’язкова для вивчення в КНУТШ згідно з наказом № 1094/32 від 30.12.2014 р.)

Психологія вищої школи

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Археологія антропогену

Класична археологія

Археологія Європейського Барбарікуму

Фіксація археологічних джерел

 

2 семестр

Методика викладання історії у вищих навчальних закладах

Археологія Київської Русі

Соціально-економічні реконструкції за археологічними джерелами

Етнічні процеси за археологічними джерелами

Археологічна типологія та класифікація

Теоретична антропологія

Охорона археологічних пам'яток в законодавстві України

Музеєзнавство

 

3 семестр (Дисципліни вільного вибору студента)

 

Блок «Археологічні дослідження: джерела, методика, реконструкції»

Військова справа Східної Європи у давнину та середньовіччі

Технології давніх виробництв

Кочовики у культурному розвитку Східної Європи

Походження людини

Статистико-комбінаторні методи в археології

Археологічні фонди та джерела

Церковна археологія

 

Блок «Галузева археологія»

Поховальний обряд за археологічними джерелами

Традиції та інновації в розвитку матеріальної культури

Слов'яни та кочовики

Антропoгенез

Методи кількісного аналізу в археології

Археологічне музеєзнавство

Археологія Києва та його околиць

 

Практики

Археологічна (2 семестр)

Асистентська (4 семестр)

Музейна (4 семестр)

 

Більше про академічну програму >>