Спеціальність 027

"Музеєзнавство та пам'яткознавство"

oсвітній рівень "Бакалавр"

Назва ОП «Музеєзнавство, памʼяткознавство»
Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень
Форма навчання Денна
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 027 «Музеєзнавство, памʼяткознавство»
Гарант ОП кандидат історичних наук, асистент кафедри археології та музеєзнавства Іванисько Світлана Іванівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Профільна кафедра (кафедри)
 • кафедра археології та музеєзнавства

http://www.archaeology.univ.kiev.ua

https://www.facebook.com/pg/kafedrarchaeologyknu

 • кафедра етнології та краєзнавства

http://ethnic-studies.knu.ua/

https://www.facebook.com/ethnologyknu/

Опис освітньої програми 2020
Опис освітньої програми 2021
Сертифікат про акредитацію ОП "Музеєзнавство, пам'яткознавство" ОР "Бакалавр"

Мета освітньої програми

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі музейної справи і охорони та використання пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, надати навички екскурсійної, фондової, експозиційної роботи.

Цілі освітньої програми

Відповідно до мети освітньої програми, професійних кваліфікацій, основного фокусу, цілями ОП визначено підготувати фахівців, що:

 • оволоділи необхідними для майбутньої професійної діяльності теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі музеєзнавства, зокрема, здатності до екскурсійної, експозиційної, фондової роботи;
 • мають уявлення про памʼятки, історію та особливості памʼяткоохоронної роботи, вміння для охорони рухомої та нерухомої культурної спадщини;
 • можуть працювати в музеях історичного профілю, краєзнавчих, меморіальних, художніх;
 • здатні проводити наукові дослідження, вивчати та атрибутувати рухомі та нерухомі памʼятки.

Підготовка фахівців цієї освітньої програми базується на трьох основних принципах:

а) студент повинен оволодіти знаннями про специфіку діяльності музейних та пам’яткоохороннх установ;

б) ознайомитись з наявними прикладами, вивчити досвід провідних закладів України і світу;

в) отримати практичні навики з різних форм роботи музеїв та пам’яткоохоронних інституцій.

Особливості освітньої програми

Спеціальна освіта за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» з акцентом на історичних пам’ятках, а також на роботі музеїв історичного профілю, меморіальних, краєзнавчих та художніх.

Музейні працівники є спеціалістами, котрі можуть виконувати різнопланові задачі практичного та аналітичного характеру. Вони мають бути не лише експертами в галузі знань, що відповідає профілю установи, але й володіти навичками та практичними вміннями, пов’язаними з основними напрямками та формами роботи музею: охорона та збереження колекцій, проектування та архітектурно-художнє оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, популяризація культурного надбання, робота з різними групами відвідувачів тощо.

Відповідно, в основу підготовки бакалаврів покладено вивчення сучасної теорії та практики музейної роботи, а також міждисциплінарні практичні курси, що спрямовані на побудову музею як соціокультурного інституту та комунікативного майданчика з залученням значної кількості відвідувачів.

В цій освітній програмі викладання музеєзнавчих та пам’яткознавчих курсів поєднується з базовою історичною освітою, що дозволяє сформувати знання, необхідні для роботи в історичних, меморіальних, краєзнавчих, художніх музеях, а також уявлення про основні типи історичних памʼяток, особливості їх творення та збереження.

Значна частина навчального часу студентів виділена під практичні заняття. Це передбачає закріплення теоретичних знань, а також формування навички та вміння, що знадобляться у подальшій практичній діяльності за фахом.

Програмні результати навчання

Обовʼязкові дисципліни освітньої програми передбачають отримання випускниками всіх професійних компетентностей, що необхідні в подальшій трудовій діяльності в галузі музейної та пам’яткоохоронної справи. Компетентності та програмні результаті навчання освітньої програми сформовані відповідно до стандарту вищої освіти спеціальності «Музеєзнавство, памʼяткознавство» бакалаврського рівня освіти

Програмні результати навчання:

 1. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.
 2. Виконувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та представляти результат вчасно.
 3. Дотримуватись чинного законодавства у галузі музеєзнавства та охорони пам’яток історії та культури, здійснювати аналіз вітчизняного законодавства з метою визначення його відповідності міжнародним зобов’язанням України у сфері охорони пам’яток, музейної діяльності; визначати основні засади щодо ввезення, вивезення, передачі права власності на культурні цінності відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій ЮНЕСКО.
 4. Робити презентації усно із візуальним супроводом, електронні презентації, відео-презентації, презентації в письмовій формі державною та іноземною мовами.
 5. Застосовувати інформаційно-комп’ютерні технології у професійній діяльності.
 6. Розробляти концепцію, структуру екскурсії; вміти проводити екскурсію на високому професійному рівні.
 7. Формувати план культурно-освітньої роботи та організовувати заходи з популяризації музейних цінностей, об’єктів історико-культурної спадщини, природних пам’яток з врахуванням потреб різних груп населення.
 8. Розробляти наукові концепції експозицій та виставок для музеїв, заповідників, інших закладів музейного типу.
 9. Розробляти дизайн музейних експозицій на основі наукової концепції.
 10. Створювати оптимальні умови для зберігання музейних фондів.
 11. Здійснювати первинну реєстрацію та подальшу наукову інвентаризацію музейних предметів.
 12. Класифікувати музейні предмети за типами, родами і видами джерел та складати облікову картку, володіти практичними навичками складання описів музейних предметів та колекцій.
 13. Визначати стан збереженості музейних предметів, об’єктів історико-культурної спадщини, пам’яток природи та розробляти програму відповідних пам’яткоохоронних заходів.
 14. Здійснювати первинну консервацію нововиявлених пам’яток.
 15. Здійснювати, згідно з чинними інструкціями, експертизу пошкоджених пам’яток для визначення методів реконструкції / реставрації та вчасну передачу експонатів до реставраційного відділу.
 16. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну інформацію музейних предметів, об’єктів культурної спадщини, природних пам’яток.
 17. Проводити пошукову роботу з метою з’ясування перспектив виявлення нових, значущих з точки зору обліку, об’єктів культурної спадщини.
 18. Використовувати міждисциплінарний підхід в атрибуції об’єктів історико-культурної спадщини.
 19. Проводити наукове дослідження нерухомих пам’яток та визначати розмір та значення їх історико-культурної цінності.
 20. Складати науково-уніфіковані паспорти на нерухомі пам’ятки.
 21. Використовувати основи маркетингу в музейній та пам’яткоохоронній діяльності та укладати рекламно-інформаційні тексти.
 22. Розробляти організаційну структуру, основні завдання, напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів музейного типу залежно від їх класифікаційної приналежності.
 23. Дотримуватися галузевих нормативів охорони праці, контролювати дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки в професійній діяльності.
 24. Володіти практичними навичками різних напрямків музейної діяльності.
 25. Визначати туристичний потенціал пам’яток історії та культури.

Перспективи для працевлаштування

Бакалавр музеєзнавства та пам’яткознавства може працювати в пам’яткохоронних та музейних установах, в туристичній, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

 З правилами прийому можна ознайомитись на сторінці історичного факультету >>

Перелік дисциплін >>