Спеціальність 027

"Музеєзнавство та пам'яткознавство"

освітній рівень "Магістр"

Назва ОП Освітньо-наукова програма «Музеєзнавство, памʼяткознавство»
Освітній рівень Другий (магістерський) рівень
Форма навчання Денна
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 027 «Музеєзнавство, памʼяткознавство»
Гарант ОП кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства Шидловський Павло Сергійович
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Профільна кафедра (кафедри)
 • кафедра археології та музеєзнавства

http://www.archaeology.univ.kiev.ua

https://www.facebook.com/pg/kafedrarchaeologyknu

 • кафедра етнології та краєзнавства

http://ethnic-studies.knu.ua/

https://www.facebook.com/ethnologyknu/

 Опис освітньої програми  
Сертифікат про акредитацію ОП "Музеєзнавство, пам'яткознавство" ОР "Магістр"

Мета освітньої програми

Підготувати фахівців із особливим інтересом до музейної справи, історії пам’яток, їх охорони та збереження для успішного розв’язання складних задач і проблем в сфері музейної справи та охорони пам’яток, що потребуються досліджень та інновацій, сформувати здатності науково-дослідної, освітньої, управлінської діяльності, вміння оцінки та збереження об’єктів історико-культурної спадщини.

Цілі освітньої програми

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають поглиблені знання, вміння та практичні навички, пов’язані з діяльністю музейних та пам’яткоохоронних установ, і можуть на високому професійному рівні вирішувати задачі практичного та аналітичного характеру. Навчання магістрів музеєзнавства, пам’яткознавства базується на тому, що у студента мають сформуватись не тільки знання про специфіку функціонування музейних та пам’яткоохоронних закладів та досвід провідних установ України та світу, але й необхідні професійні навики, що забезпечується значною кількістю практичних занять в навчальному плані та проходженням музейної практики.

Дисципліни освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавства» дають знання, вміння та навички з проблем охорони, обліку та збереження музейних колекцій, музейної педагогіки та освітньої діяльності, проектування та архітектурно-художнього оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, дослідницької роботи в музейних та пам’яткоохоронних закладах, музеєфікації об'єктів природної та культурно-історичної спадщини, правових аспектів охорони культурної спадщини, а також музейного менеджменту, маркетингу, дизайну, реклами і PR тощо.

Особливості освітньої програми

Спеціальна освіта за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» з акцентом на здатностях до наукової діяльності, сучасних управлінських, інформаційних та комунікативних технологіях для роботи в музеях історичного профілю, меморіальних, краєзнавчих та художніх музеях.

Це освітньо-наукова програма, спрямована на формування не просто музейного чи пам’яткоохоронного працівника, а також наукового співробітника, що достатньою мірою володіє навичками, необхідними для проведення самостійної наукової роботи.

Програмні результати навчання

Обовʼязкові дисципліни освітньої програми передбачають отримання випускниками всіх професійних компетентностей, що необхідні в подальшій трудовій діяльності в галузі музейної та пам’яткоохоронної справи. Компетентності та програмні результаті навчання освітньої програми сформовані відповідно до стандарту вищої освіти спеціальності «Музеєзнавство, памʼяткознавство» магістерського рівня освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/027-museumznavstvo-M.pdf

Програмні результати навчання:

 1. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, презентувати та обговорювати результати досліджень, інновацій, проектів тощо.
 2. Ефективно використовувати інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності.
 3. Знати нормативно-правову базу музейної та пам’яткоохоронної справи, визначену вітчизняним та міжнародним законодавством, дотримуватись вимог професійної етики.
 4. Планувати і здійснювати наукові та/або інноваційні проекти у сфері музеєзнавства та пам’яткознавства; збирати, обробляти та аналізувати потрібну для цього інформацію, аргументувати висновки.
 5. Готувати методичні рекомендації щодо тематики, мети, проведення науково-популярної лекції чи екскурсії відповідно до вікових особливостей та освітнього рівня слухачів.
 6. Реалізовувати культурно-освітні проекти в галузі музеєзнавства та пам’яткознавства.
 7. Обґрунтовувати і створювати нові та модернізувати існуючі експозиції, виставки, екскурсійно-туристичні маршрути тощо.
 8. Організовувати роботу з поточного, довгострокового і оперативного комплектування музейних предметів, забезпечувати облік та збереження музейних колекцій.
 9. Володіти методикою аналізу та класифікації джерела (музейного предмету), визначати провідне значення музейних предметів як першоджерел.
 10. Знати та застосовувати сучасні технології інтерпретації та актуалізації історико-культурної та природної спадщини.
 11. Розробляти індивідуальні проекти з дослідження історико-культурної та природної спадщини.
 12. Розуміти проблеми збереження, інтерпретації та використання історико-культурної спадщини, оцінювати та аналізувати поточний стан і ключові тенденції розвитку музейної та пам’яткоохоронної галузі у цілому.
 13. Застосовувати ефективні методи та технології проектування та модернізації музейних і пам’яткоохоронних установ відповідно до вимог споживачів і законодавства, чинних стандартів та технічних умов.
 14. Здійснювати стратегічне музейне планування в умовах ринкової динаміки та конкуренції.
 15. Знати та застосовувати методи і технології менеджменту та маркетингу в музейній та пам’яткоохоронній справі.
 16. Комунікувати і співпрацювати з державними і громадськими організаціями, міжнародними музейними і пам’яткоохоронними інституціями.
 17. Вміти залучати громади до охорони і популяризації культурної спадщини.
 18. Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни в закладах вищої освіти.
 19. Застосовувати на практиці методи аналізу діяльності музейної установи для оцінки проблем та їх вирішення, створювати та просувати музейний продукт, приводити послуги установи у відповідність до вимог сучасного ринку
 20. Проводити дослідну роботу з вивчення та атрибуції музейних предметів і колекцій, визначати історичну, наукову та інформаційну цінність музейного предмету.

Перспективи для працевлаштування

Знання та навички, отримані під час опанування магістерської програми «Музеєзнавство, пам’яткознавство», передбачають доволі широкий спектр майбутнього працевлаштування: пам’яткоохоронні та музейні установи; туристична, наукова, організаційно-управлінська сфера, зокрема – органи державної влади і місцевого самоврядування; аналітично-інформаційні інституції; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; соціальні та культурні заклади, громадські організації, політичні партії тощо.

Навчальні дисципліни

Обовʼязкові дисципліни

1 рік навчання

1 семестр 2 семестр
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Організація науково-дослідної роботи (музеєзнавство, пам'яткознавство)
Професійна та корпоративна етика Музейна педагогіка
Правові аспекти охорони культурної спадщини Новітні технології в галузі музеєзнавства, пам'яткознавства
Психологія та педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача Методика викладання історії в закладах вищої освіти
Загальна та спеціальна музеологія (викладання іноземною мовою) Охорона культурної та природної спадщини в Україні та світі (викладання іноземною мовою)
Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини Музейний та виставковий дизайн
Паспортизація пам’яток історії та культури Наукова організація фондів музею
Менеджмент і маркетинг в музейній справі PR та реклама в галузі музеєзнавства, пам'яткознавства

Крім того, студенти мають можливість обрати блок та окремі дисципліни вільного вибору. Блок дисциплін «Основні тенденції розвитку музеїв» дає більш глибокі знання сучасних тенденцій музейної роботи: соціальної, комерційної та фандрайзингової діяльності та ін.

Особливе значення має підготовка експертів, здатних проводити фахову оцінку культурних цінностей, історичних пам’яток і творів мистецтва, що стає можливим в результаті вивчення блоку дисциплін «Експертиза культурних цінностей».

Дисципліни вільного вибору студентів вивчають на другому році навчання (3 семестр) 

Блок дисциплін "Експертиза культурних цінностей" Блок дисциплін "Основні тенденції розвитку музеїв"
Архітектурно-історична експертиза Комерційна та фандрайзингова діяльність музеїв
Палеографія та експертиза цінності документів Музеї світу
Історія зброї Соціальна функція музею
Історія декоративно-вжиткового мистецтва Організація баз даних в музейній справі
Історія образотворчого мистецтва Музейний облік та музейна документація
Історія ікони Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
Історія костюму Експеримент в музейній справі

Протягом останнього, четвертого семестру студенти проходять практики та готують кваліфікаційну роботу.

Практики

 • Асистентська практика
 • Музейна науково-дослідна практика

З правилами прийому в 2022 році можна ознайомитись на сторінці історичного факультету >> http://www.history.univ.kiev.ua/masters-degree/