Колосов Юрій Георгійович

(21.03.1924 р., с. Дереб­чин нині Вінницької обл. — 01.03.2002 р., м. Київ, похований на Байковому кладови­щі) — доктор історич­них наук, дослідник палеоліту та мезоліту Криму.

Юність співпа­ла з війною. У званні лейтенанта Ю. Г. Колосов воював на Прибал­тійському та Другому українсько­му фронтах, був двічі поранений. Нагороджений орденами Вітчиз­няної війни I і II ступеня, багатьма медалями. 1949 р. закінчив істо­ричний факультет Київського уні­верситету. Працював у Криму та на Уралі в Комплексній науково­ дослідній карстово­спелеологічній станції Московського державного університету (згодом переймено­вану в Кримську філію АН СРСР). Від 1952 р. працював у відділі іс­торії та археології Кримської філії АН СРСР, у 1954–1998 рр. — в Ін­ституті археології у відділі архео­логії кам’яного віку (молодший, старший, провідний науковий співробітник). 1967 р. захистив кан­дидатську дисертацію «К истории населения Крыма в раннепалео­ литическую эпоху (по материалам мустьерской стоянки в гроте Шай­тан­Коба)», 1985 р. — докторську «Ранний палеолит Крыма (Куль­турно­хронологическая периоди­зация. Аккайская мустьерская культура)».

Ю. Г. Колосов був визнаним експертом з палеоліту Криму, від­крив і дослідив десятки палеолі­тичних і мезолітичних пам’яток. У 50–60­і рр. досліджував мезо­літичні пам’ятки Криму, Десни та Надпоріжжя. Відкриті й дослі­джені в 70–80­ ті рр. очолюваною ним Кримською палеолітичною експе­дицією багатошарові неандерталь­ські стоянки Заскельне V і VI та ін. становлять золотий фонд вітчиз­няного та європейського палеолі­ тознавства. Зробив вагомий внесок у збагачення джерельної бази з до­ історії України, зокрема у вивчення мустьєрської доби Криму, плідно працював у галузі культурної дифе­ренціації та періодизації пам’яток середнього палеоліту півострова, розробляв питання взаємодії пер­вісної людини й довкілля.

Автор 110 праць, зокрема п’яти монографій.

Основні праці:

  • Шайтан­Коба — мустьєрська стоянка Криму. — К., 1972;
  • Белая Скала. — Симферополь, 1977;
  • Мустьерские стоянки района Белогорска. — К., 1983;
  • Аккайская мустьерская культура. — К., 1986;
  • Ранний палеолит Крыма. — К., 1993 (у співавт.).
  • Роботи на Google Академія

Література:

  • Кухарчук М. В. Рицар Бі­лої Скелі // Наука і суспільство. — 1994. — No 9/10. — С. 46—52;
  • Визнач­ ний дослідник палеоліту Криму // Археологія. — 1998. — No 4. — С. 168–172;
  • Степанчук В. М. Пам’яті Юрія Георгійовича Колосова // Ар­ хеологія. — 2002. — No 2. — С. 147– 150;
  • Кухарчук Ю. В., Степанчук В. М. Спомин про вченого // Кам’яна доба України. — 2003. — 2. — С. 7–21.