Науковий потенціал кафедри на 2009 рік:

Всього - 7 викладачів, з них: професорів – 2 (1,5) (Терпиловський Р.В., Гладких М.І.), доцентів – 1 (Рижов С.М.), асистентів – 4 (Синиця Є.В., Карсим І.А., Шидловський П.С., Іванисько С.І.) (з них всі канд. іст. наук); всього наукових співробітників науково-дослідної частини - 3 (старший науковий співробітник – к.і.н. Зеленко С.М., провідний спеціаліст-історик, що проводить НТР – Кобець В.Д., історик І категорії, що проводить НТР – Морозова Я.І., завідувач археологічного музею кафедри Самойленко Л.Г.).

Програми, в межах яких виконувалась науково-дослідна робота

Науково-дослідні дослідження виконувалися в межах планів наукових досліджень кафедри та науково-дослідних тем.

У 2009 р. співробітники кафедри археології та музеєзнавства (Зеленко С.М., Морозова Я.І.) виконали польові дослідження в період 06.2009-12.2009 по гранту №АZ 13/SR/07 [Archaeological Excavations of the Medeival Shipwrecks in the Crimea (Ukraine)], отриманому від фонду «Gerda Henkel Foundation».

Основні наукові результати

Археологічними експедиціями, укомплектованими студентами-практикантами 1–5 курсів історичного факультету під керівництвом викладачів та співробітників кафедри, вивчались пам’ятки кам’яного віку, доби бронзи, ранніх слов’ян та середньовіччя. Роботи проводились у Середньому Подніпров’ї, на Поділлі, Поліссі та на узбережжі Чорного моря, в тому числі в Криму.

Проведено археологічні роботи в рамках проведення навчально-виробничої археологічної практики (керівники: проф. Терпиловський Р.В., асис. Синиця Є.В) на базі Канівського природного заповідника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Продовжено розкопки на розкоп 4, де виявлено матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя. Виявлено рештки будівлі VІІІ-Х ст. н.е. та кількох господарських ям, здобуто представницьку колекцію кераміки різних епох та низку індивідуальних знахідок (вироби з чорного металу, кістки та глини).

Поліська археологічна експедиція – проведення археологічної практики студентів 1-го курсу історичного факультету (керівник Шидловський П.С.). Спільно з Державним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України (с. Великий Дивлин Лугинського р-ну Житомирської обл.). Дослідження давньоруського городища «Гора Султанка»: шурфуванням встановлено потужність культурного шару городища, складено топографічний план, за керамічними виробами визначено час існування городища – Х–ХІІІ ст. Дослідження ранньослов’янського-давньоруського поселення «Гора Дивлинська»: розкопками досліджено житло ІХ–Х ст. Виявлено колекцію керамічних виробів, ніж, пряслице та ін. побутовий інвентар. Дослідження палеолітичної стоянки Великий Дивлин І: розкопками досліджено частину стоянки. Серед знахідок – крем’яні знаряддя праці та елементи мисливської зброї.

Межиріцька палеолітична експедиція (Шидловський П.С.). Спільно з Національним музеєм природничої історії (Франція) (с. Межиріч Канівського району Черкаської обл.). Проводилось геологічне буріння території стоянки з метою встановлення меж поширення культурного шару та виявлення нових об’єктів пам’ятки. Серед археологічних знахідок – вироби з кременю та кістки пізньопалеолітичного часу (15-13 тис. років тому).

Також під керівництвом проф. Гладких М.І. та доц. Рижова С.М. були проведені археологічні роботи поблизу м. Меджибіж, Летичівського р-ну Хмельницької обл.

Здійснено археологічні роботи в рамках проведення навчально-виробничої археологічної практики (керівник Самойленко Л.Г.) на базі музею - заповідника «Судацька фортеця» (Крим).

Під керівництвом к.і.н. Зеленка С.М. та Морозової Я.І. були продовжені планові підводні археологічні роботи в бухті смт. Новий Світ на місці загибелі торгівельного судна XIII ст. В результаті досліджень 2009 р. виявлений новий матеріал з вантажу судна. Крім того, були здійснені розвідки з пошуку місця загибелі двох італійських торгівельних суден XV ст. біля мису Меганом (Судакський р-н), місць загибелі стародавніх кораблів біля мису Мальчин (Феодосійский р-н) та Опук (Ленінський р-н АР Крим). Завдяки цим дослідженням отримані нові дані про торгівельні зв'язки з районами Середземномор’я.

Під керівництвом Морозової Я.І. були проведені дослідження археологічного матеріалу з місця загибелі торгівельного судна VII ст. біля мису Плака.

Провідним спеціалістом-істориком Кобцем В.Д. були продовжені археологічні розвідки: на місці загибелі судна XVIII ст. біля c. Оленівка (Чорноморський р-н, Крим). Обстежені затоплені частини давніх поселень, зібрана колекція давньої кераміки та предмети такелажу судна XVIII ст.

Міжнародні наукові зв’язки, спільні наукові розробки

Співробітники кафедри здійснюють постійні наукові контакти з Інститутом археології та Інститутом сходознавства Російської академії наук (м. Москва), з Інститутом історії матеріальної культури РАН (м. Санкт-Петербург), кафедрами археології С.-Петербурзького, Московського (Росія) та Кишинівського (Молдова) університетів. Підтримують наукові звязки з Інститутом археології університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) та Ягелонського університету (м. Краків, Польща), Інститутом підводних археологічних досліджень Техаського університету, Станбульським та Анкарським університетом (Туреччина), Ліонським та Паризьким університетами, Музеєм природничої історії (Франція), Інститутом геології м. Афіни та університетом м. Патрас (Греція).

З Інститутом морської археології Техаського університету здійснюється створення бази данних графіті на амфорах типу ІV (ХІІІ ст.)

Музей природничої історії (Франція) – розкопки стоянки Межиріч, проведення спільних конференцій.

Украінсько-французький проект «Дніпро» (2009-2010 рр.) «Історичні і археометричні дослідження пізньоримских торгівельних маршрутів між Синопою та Партенітом»

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів

На кафедрі проходили протягом 2009 р. підготовку аспіранти: Толочко Д.В., Дудін О.А. (науковий керівник проф. Гладких М.І.), Могильний Ю.В., Балко О.І. (науковий керівнік проф. Терпиловський Р.В.), Пудовкина А.С., Тимошенко М.В. вступили до аспірантури у 2009 р. Дисертація Толочка Д.В. прийнята до захисту.

Також за кафедрою закріплено 1 пошукач: Самойленко Л.Г. (науковий керівнік проф. Терпиловський Р.В.).

Захищені кандидатські дисертації:

Пахарєва О.С. «Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині ХІХ- на початку ХХ ст.». Перекладач в торгово-представницький фірмі Дессанж.

Палієнко С.В. «Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві.». Завідувач лабораторії Київського університету туризму, економіки і права.

Опубліковано викладачами, аспірантами, студентами кафедри

Монографії:

Олексій Глушок «Еволюція фортифікації на правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (ХV-ХVII ст.)» Українське видавництво Пульсари Київ, 2009 (7,7 д.а.).

Збірник Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 (30 д.а.)

Наукові статті:

Викладачі та наукові співробітники:

Терпиловський Р.В. проф.:

 1. Археологія. // Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. К., 2008. – С. 29-37.
 2. Киевcкая и вельбарская культуры. Проблема контактов. // Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej. – Gdańsk, 2007. – C. 353-364.
 3. Новые материалы позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов в Северо-Восточной Украине. // The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period and Migration Period (Monumenta Studia Gothica, t. V), Lublin, 2008. – C. 329-344.
 4. Рец.: Михайлина Л.П. «Слов’яни VIII–X ст. між Дніпром і Карпатами» (К., 2007) // Археологія. - № 4. – 2008. – С. 96-99 (у співавторстві з С.А. Горбаненком).
 5. Слов’яни у добу великого розселення. Східні слов’яни у переддержавний період // Україна: хронологія розвитку: Давні слов’яни. Київська Русь. К., 2009. – С. 8-51, 86-117 (у співавторстві з Н.С. Абашиною, Д.Н. Козаком).
 6. Археологія ранніх слов’ян та їх сусідів (підручник) // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 28. (у співавторстві з Синицею Є.В.).

Гладких М.І. професор

 1. Між першим та четвертим житлами Межиріцького поселення // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 72-73 (у співавторстві з Рижовим С.М.).

Рижов С.М. доцент:

 1. Стратиграфические и планиграфические исследования палеолитической стоянки Малый Раковец IV на Закарпатье // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 60-71 (у співавторстві з Матвишиной Ж.Н., Пудовкиной А.С., Левчуком П.А.).
 2. Між першим та четвертим житлами Межиріцького поселення // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 72-73 (у співавторстві з Гладких М.І.).
 3. Визначальник кам’яних палеолітичних виробів (навчальний посібник). // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 36. (у співавторстві з Степанчуком В.М. (спільно з Ін-том Археології НАН України).
 4. Исследования палеолитических памятников на севере Кировоградской области в 2008 г. // Археологічні відкриття України. Київ: Інститут Археології НАН України, 2009. - С.34-37 (у співавторстві з Степанчуком В.Н., Матвиишиною Ж.Н., Кармазиненко С.П.)
 5. Нові дані до вивченння ранніх етапів освоєння території східноєвропейської рівнини у палеоліті // С.Н.Бибиков и первобытная археология. Санкт-Петербург, 2009 .- С.115-119 (у співавторстві з Степанчуком В.М., Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненко С.П.)
 6. Ukranian Upper Palaeolithic between 40/10.000 BP: Current insights into environmental-climatic change and cultural development // Le concept de territoires dans le Paléolithique supérieur européen Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4-9 September 2006) edited by François Djindjian, Janusz Kozlowski & Nuno Bicho. BAR International Series Book.-Vol. 3.- Oxford: Publishers of British Archaeological Reports, 2009. - P.63-74 (V. Stepanchuk, I. Sapozhnikov, M.Gladkih,)

Синиця Є.В. асист.:

 1. Життя як археологічний пошук (до 60-рiччя Ростислава Терпиловського) // Українознавство – 2009: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2008. – С. 269-271 (у співавторстві з Ю.Ю. Башкатовим).
 2. Піт-стоп (до 60-річчя Р.В. Терпиловського) // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 9-20.
 3. Комплекс будівлі 6 з Канівського поселення (розкопки 2006 року) // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 250-260.
 4. Археологія ранніх слов’ян та їх сусідів (підручник) // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 28. (у співавторстві з Терпиловським Р.В.).

Шидловський П.С. асист.:

 1. Результати досліджень Семенівського пізньопалеолітичного комплексу в 2004-2008 рр. // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 78-89.
 2. Первісне суспільство на території Середнього Подніпров’я: дослідження палеолоітичного поселення мисливців на мамонтів Межиріч (Черкаської обл.) (археологічна експедиція, наукові дослідження). // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 30-31. ( у співавторстві з Нужним Д.Ю., Ст. Пеном (спільно з Інститутом археології НАН України та Музеєм природничої історії (Франція)).
 3. The influence of physical environment on the material culture of hunters (Epigravettian tradition) from Middle Dniepr area // Interactions homes-environment au Paléolithique supérieur recent en Ukraine. Colloque International Programme ANR “Mammouths” (Paris, Grande Galerie de l’Evoluton, 3-4 decembre 2008). – Paris: Muséum National d’Histoire Naturelle, 2008. – P. 31. – тези.
 4. Исследования периферии Малополовецкого археологического комплекса в 2007 г. // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. // – К., 2009. – С. 212-216. (у співавторстві з Лисенком С.Д., Литвиновой Л.В.).
 5. Виробничий інвентар пам’ятки Йосипівка І // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. / ІА НАН України. – К.: ВД «Академперіодика», 2009. – С. 225-230. (у співавторстві зМиляном Т.Р., Пічкуром Є.В.).
 6. Крем’яний комплекс місцезнаходження Легедзине // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. – К., 2009. – С. 246-249. (у співавторстві з Ніколовою А.В.).
 7. Великий Дивлин – нова пам’ятка доби пізнього палеоліту на Житомирщині // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. – К., 2009. – С. 263-265. (у співавторстві з Переверзєвим С.В., Хоптинецем І.М.).
 8. Новый археологический комплекс культуры линейно-ленточной керамики в Верхнем Поднестровье // С.Н. Бибиков и первобытная археология – Спб., 2009. - С. 254-268. (у співавторстві з Черноволом Д.К., Пичкуром Є.В., Дяченком О.В.)

Зеленко С.М.:

 1. Подводная археология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 54-59 (у співавторстві з Кобцем В.Д., Морозовою Я.І.).
 2. Підводна археологія Криму. // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 29.
 3. Середньовічна морська торгівля на Чорному морі: дослідження вантажу коробля біля Нового Світу (Крим, археологічна експедиція, наукові дослідження). // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 32-33 (у співавторстві з Морозовою Я.І.)
 4. Польова підводно-археологічна школа Центру підводної археологія . // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 34 (у співавторстві з Морозовою Я.І., Кобцем В.Д.)

Морозова Я.І.

 1. Подводная археология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 54-59 (у співавторстві з Кобцем В.Д., Зеленком С.М.).
 2. Музейний портрет Київського університету (розробка проекту комерційної співпраці з поліграфічно-сувенірними фірмами) // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 25 (у співавторстві з Самойленко Л.Г.).
 3. Середньовічна морська торгівля на Чорному морі: дослідження вантажу коробля біля Нового Світу (Крим, археологічна експедиція, наукові дослідження). // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 32-33 (у співавторстві з Зеленком С.М.).
 4. Польова підводно-археологічна школа Центру підводної археологія ). // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 34 (у співавторстві з Зеленком С.М., Кобцем В.Д.).

Кобець В.Д.

 1. Подводная археология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 54-59 (у співавторстві з Морозовою Я.І., Зеленком С.М.).
 2. Історія діяльності центру підводної археології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Праці центру пам’яткознавства. Випуск 15, К., 2009 – С. 93-104
 3. Польова підводно-археологічна школа Центру підводної археологія ). // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 34. (у співавторстві з Морозовою Я.І., Зеленком С.М.).
 4. Вивчення морських шляхів уздовж західного узбережжя Криму: дослідження місця загибелі російського військового коробля ХVІІІ ст. біля мису Тарханкут (АР Крим). // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 35.

Самойленко Л.Г.

 1. Актуальні проблеми правового статусу університетських музеїв у контексті розвитку української духовності та державотворення. // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 286-292.
 2. Музеї Київського університету. // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 22-23.
 3. Археологічний музей Київського університету // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 23-24.
 4. Музейний портрет Київського університету (розробка проекту комерційної співпраці з поліграфічно-сувенірними фірмами) // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 25 (у співавторстві з Морозовою Я.І.).
 5. Освіта і музеї – партнери чи незручні сусіди // www.prostir. museum
 6. Науково-дослідна робота в Археологічному музеї кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ України. Науково методичний аспект. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 23-24 травня 2008 року. К., 2008. – С.50-54.
 7. Огляди музеїв при навчальних закладах України та їхня роль в покращенні роботи університетських музеїв // Історія України очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 110-річчя НТУУ «КПІ». Матеріали Ш круглого столу 17 листопада 2008 р. – К., 2009 – С. 20-22
 8. До Міжнародного року астрономії: зустріч історії та сьогодення на перетині Київського меридіану // www.prostir. museum
 9. Учебные музеи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: феномен культуры или науки? // Музеология – музееведение в начале ХХI века: проблемы изучения и преподавания. Материалы Международной научной конференции. Санкт-Петербург, 14-16 мая 2008 года / Отв. ред. А.В. Майоров. – СПб., 2009 – С. 469-485.
 10. Музейні події року університетського масштабу // www.prostir. museum
 11. Важлива подія в музейному житті університету // www.museum-ukraine.org.ua/

Аспіранти:

Толочко Д.В.

 1. Проблема вивчення та інтерпретації трипільських площадок // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 50-53.
 2. Палеоекономічні реконструкції трипільської культури: історіографічний аспект. // Праці центру пам’яткознавства. Випуск 15 К., 2009 – С. 87-93.

Дудин А.А.

 1. О металических деталях деревянной посуды ранних кочевников юга Восточной Европы в передскифский период. // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 123-129.

Пудовкина А.С.

 1. Стратиграфические и планиграфические исследования палеолитической стоянки Малый Раковец IV на Закарпатье // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 60-71 (у співавторстві з Рижовим С.М., Матвишиною Ж.Н., Левчуком П.А.).

Студенти:

Левчук П.А.

 1. Стратиграфические и планиграфические исследования палеолитической стоянки Малый Раковец IV на Закарпатье // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 60-71 (у співавторстві з Рижовим С.М., Матвишиною Ж.Н., Пудовкиною А.С.).

Колибенко В.О.

 1. Керамічний комплекс Чорнобильського городища (за матеріалами розкопок 2008 р.) // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали VIIІ Міжнародної студенської наукової археологічної конференції. Чернігів, 2009 – С. 61-64 (у співавторстві з Зоценком І.В.)

Милашевський О.С.

 1. Комплекси ліпної кераміки вельбарської традиції (за матеріалами черняхівських пам’яток Постугняння) // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали VIIІ Міжнародної студенської наукової археологічної конференції. Чернігів, 2009 – С. 126-129

Бібіков Д.В.

 1. Конструкція насипів курганних могильників на території Чернігова в контексті дохристиянських вірувань давньоруського населення // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали VIIІ Міжнародної студенської наукової археологічної конференції. Чернігів, 2009 – С. 20-21

Зоценко І.В.

 1. Керамічний комплекс Чорнобильського городища (за матеріалами розкопок 2008 р.) // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали VIIІ Міжнародної студенської наукової археологічної конференції. Чернігів, 2009 – С. 61-64 (у співавторстві з Колибенком В.О.)

Впровадження наукових досягнень в навчальний процес.

Отримані під час досліджень наукові дані використовувалися викладачами кафедри під час підготовки фахівців за спеціальністю «Археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та спеціальністю «Археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». З нового навчального року підготовка магістрів здійснюється протягом двох років.

Студентам читаються відповідні спецкурси з останніми науковими даними “Археологічні фонди та джерела”, “Юридичні та організаційні заходи охорони пам’яток”, “Церковна археологія”, “Історія антропогену”, “Підводна археологія”, “Проблеми археологічної періодизації та хронології”, “Статистико-комбінаторні методи в археології”, “Теоретична археологія та антропологія”, “Типологія та класифікація археологічного матеріалу”, “Традиції та інновації в розвитку матеріальної культури”, „Ранньосередньовічні слов’яни та кочовики”, „Комп’ютерні технології в археологічних дослідженнях”.

Наукова робота НТСА на кафедрі

Тимошенко М.Е.

Брала участь в проекті : Higher education support program Conception of “eternal capitals” – From ancient cosmopolitan cities to modern megapolises Discipline History (Ancient History); організатор конкурсу (куди подавався проект): OPEN SOCIETY INSTITUTE and Tbilisi State University; термін виконання проекту: 07.2009-07.2011 рр; виграла стипендію.

Брала участь в ІІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» (Київ, КНУ, 14-15 травня 2009 р.). Доповідь «Значення військового флоту в контексті арабо-візантійського протистояння».

Корнієнко К.В.

Брала участь в Загальнопольському з’їзді студентів-істориків м. Ольштин (14-18 квітня 2009р.). Доповідь «Ремінісценції зарубинецької культури на території Польщі.».

Участь в міжнародних семінарах, конференціях:

Терпиловський Р.В. проф.:

 1. ІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» (Київ, КНУ, 14-15 травня 2009 р.). Доповідь «Актуальні питання проблеми етногенезу слов’ян».
 2. Міжнародна наукова конференція «Актуальные проблемы изучения ранней истории славян» (Мінськ, Інститут історії НАНБ, 29-30 вересня 2009 р.). Доповідь «Киевская культура. Некоторые итоги и проблемы дальнейшего изучения».

Карсим І.А.:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Духовна та світська освіта: історія взаємин–сучасність-перспективи» (Київ, 21-22 жовтня 2009 р.). Доповідь «Степан Сольський: з історії біблійної школи КДА ХІХ ст.».

Синиця Є.В.:

 1. Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми історії стародавнього світу” (Київ, 14-15 травня 2009 р.); тема доповіді: «Про час написання «слов'янського розділу» «Стратегікону»
 2. Міжнародна науково-практична конференція “Військово-історична наука в Україні та за рубежем: вчора, сьогодні, завтра” (Київ, 21-22 травня 2009 р.).; тема доповіді: «Система «територіальної оборони» слов'ян Подунав'я за відомостями «Стратегікону».

Шидловський П.С.:

 1. Доповідь у відділі археології кам’яного віку Інституту археології РАН). Доповідь на тему: «Современные исследования эпиграветтских памятников Среднего Поднепровья». (у співавторстві з Лозовським В.В.) (Москва 21.04.2009 р.)

Морозова Я.І.:

 1. Міжнародна конференція з археології (EAA-15) м. Ріва дель Гарда (Італія) 15-20.09. 2009 р.
 2. Міжнародний семінар з охорони підводної культурної спадщиниї м. Задар (Хорватія) 01-04.10. 2009 р.
 3. Міжнародний сімпозіум з давнього судноплавства (ISBSA-13) м. Стамбул (Туреччина) 12-16.10. 2009 р.
 4. 9 міжнародний конгрес з середньовічної середземноморської кераміки (AIECM 2) м. Венеція (Італія) 23-29.11. 2009 р.

Зеленко С.М.:

 1. Міжнародний сімпозіум з давнього судноплавства (ISBSA-13) м. Стамбул (Туреччина) 12-16.10. 2009 р.
 2. 9 міжнародний конгрес з середньовічної середземноморської кераміки (AIECM 2) м. Венеція (Італія) 23-29.11. 2009 р.

Кобець В.Д.:

 1. Міжнародний сімпозіум з давнього судноплавства (ISBSA-13) м. Стамбул (Туреччина) 12-16.10. 2009 р.
 2. ISBSA-12Стамбул (Туреччина)12-16.10.2009. Доповідь «Underwater archaeological research of the shipwreck site of the Russian battleship of 18th century “ St. Alexander” at the beam of Tarkhankutski Lighthouse in 2005-2008»( у співавторстві з О. Золотаревим).
 3. II Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» (Київ 14-15.05.2009); доповідь та стаття «Подводные разведки античных поселений Юго-Западного Крыма в 2007-2008 гг.

Вчені-іноземці, які працювали на кафедрі:

Доктор Йона Ваксман та Ивон Монтмесін (Ліонський університет) працювали 1 місяць на кафедрі з археологічним матеріалом VII ст. (украінсько-французький проект «Дніпро» (2009-2010 рр.) «Історичні і археометричні дослідження пізньоримских торгівельних маршрутів між Синопою та Партенітом»).

Дослідниця Клер Алики Коллинз (Інститут морської археології Техаського університету) працювала 2 місяці на кафедрі з археологічним матеріалом згідно спільної програми створення бази данних графіті на амфорах типу ІV (ХІІІ ст.).

Кашуба Майя – канд. іст. наук, зав. відділом Ін-ту культурної спадщини АИ Молдови (м. Кишинів. Молдова) (10-21. 07. 2009р.). Знайомилася з матеріалами розкопок залізного віку у фондах кафедри.

Циган Сільвія – докторант Жешувського ун-ту (м. Жешув Польща) (7-16 09. 2009р.). Знайомилася з літературою щодо проблеми слов’янської археології.

Конференції, проведені на базі кафедри або за участю кафедри:

Конференція до Дня Науки історичного факультету

 1. Толочко Д. В.,аспірант ІІІ року навчання «Вивчення та дослідження поселень трипільської культури: історіографічний аспект»
 2. Балко О. І.,аспірант І року навчання «Зв'язок кліматичних змін з культурними трансформаціями при переході від пізньої бронзи до раннього залізного віку».
 3. Бітковський В. О.,студент V курсу «Історіографія вельбарської культури»
 4. Милашевський О. С.,студент V курсу «Ліпна кераміка вельбарської традиції з поселенських пам’яток Київського правобережжя».
 5. Васильєв П. М.,студент V курсу «Крем’яний комплекс верхньопалеолітичного поселення Пушкарі І, за матеріалами розкопу №7».
 6. Колибенко В. О., студент IV курсу «Карта-каталог археологічних пам’яток Переяславщини».
 7. Слободян Т. І., студентка IІІ курсу «Литецьке поселення поблизу м. Заліщики Заліщицького р-ну Тернопільської області».
 8. Кириленко О. С.,студент IIІ курсу «Пізньотрипільські укріплені поселення Північної України».
 9. Зоценко І. В., студент ІІ курсу «Керамічний комплекс давньоруського городища Чорнобиль за матеріалами розкопок 2008 року».

Презентаційна діяльність кафедри:

На кафедрі археології та музеєзнавства функціонує навчальний археологічний музей, створений у 1987 році (завідувач музею Самойленко Л.Г.).

Головне завдання музею - використання наочного матеріалу при підготовці молодих спеціалістів археологів та музеєзнавців, наближення навчального процесу до їх майбутньої діяльності (додатково обладнаний навчальними демонстраційними колекціями, екраном, кадаскопом і слайдоскопом), що є базовим для читання спецкурсів та спецпрактикумів. До окремих спецкурсів, що читаються на кафедр, підготовані археологічні матеріали, з якими працюють студенти.

Виставка «Дослідження літописного Чорнобиля» з нагоди 23-ої річниці Чорнобильської катастрофи - кафедра археології та музеєзнавства спільно з Державним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України (Музей історії Київського університету: квітень-червень).

На кафедрі археології та музеєзнавства функціонує спеціальна реставраційна лабораторія, де студенти отримують необхідні практичні навички по камеральній обробці археологічних матеріалів.

Навчально-методичним центром виступає „Учбово-методична лабораторія археології”, що започаткована при кафедрі ще у 1989 р. Тут влаштована бібліотека кафедри (близько 5000 примірників спеціалізованої археологічної, історико-археологічної, музеєзнавчої та краєзнавчої літератури), робоча комп’ютерна кімната, а також фондосховища, де зберігаються унікальні археологічні та антропологічні колекції з матеріалів багаторічних розкопок викладачів, студентів і співробітників кафедри, архів польової документації та наукових звітів.

Спеціалізована бібліотека літератури, яка зберігається на кафедрі, регулярно оновлюється за рахунок дарунків, обміну книжками та завдяки видавничій діяльності кафедри.

Кафедра археології та музеєзнавства має свою власнорозроблену інтернет сторінку (www.archaeology.univ.kiev.ua), яка дає інформацію про історію кафедри, навчальні програми та курси лекцій , наукові, громадські та освітянські заходи, котрі організує кафедра, археологічні експедиції та ін.

Студентам кафедри викладається спеціальний курс з циклу дисциплін самостійного вибору: ”Використання комп’ютерних технологій в археологічних дослідженнях”. Студенти разом з викладачами (доц. С.М. Рижов, ас. П.С. Шидловський) підготували до окремих спецкурсів комп’ютерні презентації та електронні карти.

Вже близько шістнадцяти років при кафедрі функціонує „Центр підводної археології”, що має свою власноруч розроблену інтернет сторінку (www.diver.univ.kiev.ua), яка дає детальну інформацію про його діяльність. Сучасне підводне спорядження дозволяє вести дослідження науковцям не тільки влітку, а практично цілий рік. Це дало можливість створити в „Центрі підводної археології” окремий напрямок - дослідження річки Дніпро та територій водосховищ. Почали цей напрямок через велику кількість бажаючих взяти участь в експедиціях. Люди мають спорядження, проходять теоретичну підготовку, тренуються в басейнах і виїжджають на дослідження акваторії Дніпра.